Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Nick Zedd
 
ur. 1958 w Baltimore, USA
narodowość: USA
 
 Nick Zedd jest kluczow? postaci? ruchu Kina Transgresji, rozwijaj?cego si? w latach 80. w Nowym Jorku.

Jako pierwszy podj?? prób? opisu zjawiska, w którym uczestniczy?, publikuj?c magazyn Underground Film Bulletin oraz og?aszaj?c w nim w roku 1985 Manifest Kina Transgresji - Cinema of Transgression Manifesto. W tym radykalnym tek?cie Zedd atakuje z pasj? ca?y zastany establishment filmowy - twórców, krytyków, centra sztuki, ??da wysadzenia w powietrze szkó? filmowych, pisze:

?aden film, który nie szokuje nie jest warty obejrzenia. Dzi? wszystkie warto?ci musz? zosta? przedefiniowane. Nic nie jest ?wi?te. Wszystko powinno zosta? zweryfikowane, aby uwolni? nasze umys?y od wiary w tradycj?. (...) Proponujemy przekroczy? wszystkie granice ustanowione przez smak, moralno?? czy jakikolwiek inny system warto?ci kr?puj?cy ludzki umys?. (...) Je?eli nie ma ?ycia pozagrobowego, jedynym piek?em jest piek?o modlitw, przestrzegania prawa a jedynym niebem jest niebo grzechu, bycia rebeliantem, zabawy, pieprzenia i ?amania jak najwi?kszej ilo?ci regu?. Taki akt odwagi znany jest jako transgresja.

Manifest Zedda mia? indywidualny charakter, do którego z dystansem odnie?li si? inni filmowcy. By?o to jednak niezwykle sprytne komercyjnie posuni?cie, które spowodowa?o faktyczne zaistnienie tego nurtu kina w ?wiadomo?ci nowojorskiej bohemy i umo?liwi?o intensywny, cho? krótki, wybuch transgresyjnej twórczo?ci filmowej.

Sam Zedd realizowa? filmy od ko?ca lat 70., poruszaj?c si? swobodnie mi?dzy tematyk? spo?eczno-polityczn? i seksualn?. Sam gra? w wielu z nich, cz?sto kreuj?c w przebraniu role kobiece i transseksualne. Filmy Zedda to najcz??ciej 10-15 minutowe, czarno-bia?e etiudy fabularne, ud?wi?kowione gara?owymi fragmentami nagra? sceny No Wave. Zedd operuje prostymi, amatorskimi ?rodkami filmowymi, tanimi, campowymi efektami specjalnymi (tryskaj?ca krew, proste zdj?cia trikowe). Jego filmy osadzone s? w realiach nowojorskiego Lower East Side, w?ród brudnych ulic, opuszczonych budynków, zdewastowanych mieszka?, w ?wiecie narkomanów, dealerów i tanich prostytutek.

W niemal wszystkich swoich filmach Zedd gra g?ówn? rol?, sk?óconego z ?yciem outsidera, prezentuj?cego niezmiennie (nieco zabawny) ?bardzo z?y?, nihilistyczny wyraz twarzy. Tematyka wczesnych filmów Zedda koncentruje si? g?ównie wokó? seksu i ?mierci - w Thrust in Me (1984) kopuluje ze swoj? martw? narzeczon?, w Kiss Me Goodbye (1985) dusi po stosunku swoj? kochank?, w Police State (1987) umieraj?c zabija torturuj?cego go policjanta, który przed momentem odci?? mu genitalia. W swojej autobiografii, Totem of the Depraved Zedd wspomina, i? na pocz?tku lat 80., podczas swojego krótkiego, burzliwego zwi?zku z Lydi? Lunch, powa?nie rozwa?a? pope?nienie jakiej? okrutnej zbrodni, by móc do?wiadczy? z?a totalnego i tym samym zbli?y? si? do absolutu. Pozostaje cieszy? si?, i? Zedd nie poszed? drog? Mansona i realizowa? swoje m?odzie?cze frustracje w obszarze sztuki.

Pó?niejsze filmy Zedda kierowa?y si? coraz bardziej w kierunku kina jawnie pornograficznego. Whoregasm (1988) to na przyk?ad wyj?tkowo brutalny kola? punkowego, hardcorowego porno, w którym zdj?cia policjantów z wcze?niejszego filmu Zedda Police State przeplatane s? zbli?eniami drastycznych stosunków analnych i oralnych. Wydaje si?, i? Zedd pad? ofiar? w?asnego manifestu, zmuszony do ci?g?ego szokowania zap?tli? si? w swojej twórczo?ci. W ka?dym kolejnym filmie próbowa? szokowa? bardziej, co cz?sto wywo?uje politowanie, jak w przypadku filmu Tom Thumb in the Land of Giants (1999), w którym grany przez syna Zedda ch?opiec wchodzi do gigantycznej pochwy czy w bardzo interesuj?cym plastycznie filmie Ecstasy in Entropy (1999), który wzbogacony jest w dodan? wyra?nie na si?? scen? seksu oralnego.

Na szcz??cie Zedd wci?? nie traci poczucia humoru. Jeden z jego ostatnich filmów, I of K9 (2001), parodiuje zoofilskie porno, przedstawiaj?c dwóch m??czyzn i kobiet?, którzy sfilmowani w estetyce starego, dobrego undergroundu przez kilka minut obca?owuj? nami?tnie psa.

Wi?kszo?? filmów Zedda dost?pnych jest na DVD Abnormal - Sinema of Nick Zedd.
 
 
  1. Zedd Nick, Totem of the Depraved, Two Thirteen Sixty-One Pubns, Nowy Jork, 1997
 
 
  1. Nick Zedd - strona oficjalna
 
 They Eat Scum, 1979, reżyseria
The Bogus Man, 1980, reżyseria
The Wild World of Lydia Lunch, 1983, reżyseria
Totem of the Depraved, 1983, reżyseria
Geek Maggot Bingo, 1983, reżyseria
School of Shame, 1984, reżyseria
Thrust In Me, 1985, reżyseria
Go to Hell, 1986, reżyseria
Kiss Me Goodbye, 1986, reżyseria
Police State, 1987, reżyseria
Whoregasm, 1988, reżyseria
War Is Menstrual Envy, 1992, reżyseria
Smiling Faces Tell Lies, 1995, reżyseria
Why Do You Exist? (Screen Test 98), 1998, reżyseria
Tom Thumb In the Land of the Giants, 1999, reżyseria
Ecstasy in Entropy, 1999, reżyseria
Thus Spake Zarathustra, 2001, reżyseria
Lord of the Cockrings, 2002, reżyseria 

Nick Zedd

David Wojnarowicz
Richard Kern
Lydia Lunch
Evil Cameraman
The Wild World of Lydia Lunch
Fingered
Where Evil Dwells
Police State
Poza Tabu ? nowojorskie Kino Transgresji
Deathtripping - Cinema of Transgression
Totem of the Depraved


3CINEMA | Ludzie | Nick Zedd