Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 John Grierson
 
ur. 1898, zm. 1972
narodowość: ANG
 
 Twórca s?ynnej brytyjskiej, mi?dzywojennej szko?y dokumentalnej.

Grierson uwa?any jest tak?e za jednego z ojców wspó?czesnego filmu dokumentalnego. Ju? jego debiutancki film Drifters (Po?awiacze ?ledzi) opowiadaj?cy o trudzie brytyjskich rybaków zapowiada? podstawowe idee koncepcji Griersona. W manife?cie Dokumentalizm (polski przek?ad w: Europejskie manifesty kina) Grierson wzywa do tworzenia filmów poza studiem, w rzeczywistym ?rodowisku opisywanych zjawisk. Wzywa do zainteresowania si? realnymi, codziennymi problemami ludzi, którzy s? bohaterami filmu. Krytykuj?c za pusty formalizm popularny w latach 30. gatunek symfonii filmowych (np. Berlin. Die Sinfonie der Großstadt.), dowodzi i? efekt artystyczny osi?gn?? mo?na zwracaj?c uwag? na sprawy proste i banalne, dochodz?c do szczegó?ów opisywanych zjawisk; bez konieczno?ci u?ywania efektownych, lecz w gruncie rzeczy pustych figur formalnych. Tezy Griersona mia?y w du?ej mierze charakter lewicowy - film dokumentalny, który w latach 20. sprowadza? si? do sztampowych kronik i opowiastek podró?niczych, mia? si? wg niego sta? jednym ze ?rodków walki o lepsze jutro dla robotników, przedstawiaj?c ich ?wiat w sposób jak najbardziej zbli?ony do codziennej rzeczywisto?ci.

John Grierson prowadzi? pocz?tkowo firm? Empire Marketing Board Film Unit by w 1933 roku rozpocz?? dzia?alno?? G.P.O. Film Unit, instytucji, z której wysz?o wiele znakomitych filmów eksperymentalnych i awangardowych, m.in. Len Lye, Cavalcantiego czy Jenningsa. W latach 40. Grierson przeniós? si? do Kanady gdzie za?ó?y? istniej?c? do dzisiaj National Film Board of Canada, która finansowa?a niemal ca?? twórczo?? Normana McLarena. W pó?niejszych latach John Grierson produkowa? krótkie filmy dla Group Three oraz prowadzi? telewizyjny program o kinie dokumentalnym, This Wonderful World.

John Grierson by? postaci? kontrowersyjn? i wyj?tkow?. Znany ze swojej surowo?ci i zdecydowania, umo?liwia? przez ca?e ?ycie wybitnym artystom realizacj? awangardowych pomys?ów w instytucjach komercyjnych i pa?stwowych. Jego zami?owanie do kina jako narz?dzia nowoczesnej edukacji i odwaga w promowaniu nowatorskich rozwi?za? zapewni?a mu sta?e miejsce w historii kina.
 
 
  1. Gwó?d? Andrzej, Europejskie manifesty kina, Wiedza Powszechna, Warszawa, 2002
  2. Macpherson Don (red.), British Cinema in the Thirties, BFI, Londyn, 1980
  3. O'Pray Michael (red.), The British Avant-Garde Film: 1926 to 1995, University of Luton Press, Luton, 1996
  4. O'Pray Michael, British Avant-Garde Film in the Twenties and Thirties, BFI Video, Londyn, 2001
  5. Tsirigos Emanuel, The General Post Office Film Unit, http://www.lib.berkeley.edu/MRC/gpo.html, ,
 
 Drifters, 1929, reżyseria
Industrial Britain, 1933, reżyseria
Song of Ceylon, 1934, produkcja
Granton Trawler, 1934, reżyseria
Pett and Pott: A Fairy Story of the Suburbs, 1934, produkcja
Coal Face, 1935, produkcja
Colour Box, The, 1935, produkcja
The Obedient Flame, 1939, produkcja
Miss Robin Hood, 1952, produkcja
You're Only Young Twice, 1952, produkcja
The Brave Don't Cry, 1952, produkcja
Brandy for the Parson, 1952, produkcja
Man of Africa, 1953, produkcja
The Oracle, 1953, produkcja 

John Grierson

Len Lye
Harry Watt
Basil Wright
Norman McLaren
Alberto Cavalcanti
Colour Box, The
Night Mail
Borderline
Birth of The Robot, The
Spare Time
Kino awangardowe w mi?dzywojennej Angli
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up


3CINEMA | Ludzie | John Grierson