Środa, 16 października 2019 
 Jean Genet
 
ur. 19.12.1910 w Pary?u, zm. 15.04.1986 w Pary?u
narodowość: FRA
 
 Francuski poeta, pisarz i dramaturg.

Syn paryskiej prostytutki, porzucony po kilku tygodniach, wychowany w sieroci?cach. Wi?kszo?? swojego nastoletniego ?ycia sp?dzi? w zak?adach wychowawczych zamykany za kradzie?e. W latach 30. s?u?y? w Legii Cudzoziemskiej (z której zdezerterowa?) oraz podró?owa? (najcz??ciej pieszo) po ca?ej Europie, ?yj?c z kradzie?y i homoseksualnej prostytucji. W 1942 roku podczas pobytu w wi?zieniu zacz?? pisa? swój pierwszy tekst Matka Boska Kwietna, który po skonfiskowaniu manuskryptu musia? ponownie odtwarza? z pami?ci. Tekstem zainteresowa? si? Jean Cocteau oraz Jean-Paul Sartre, za których wstawiennictwem Genet móg? opu?ci? wi?zienie.

W pó?niejszych latach Genet pisa? g?ównie dramaty teatralne, podzielaj?c idee postulowane przez Artaud. Twórczo?? Geneta przedstawia przygn?biaj?cy i brudny na pierwszy rzut oka z?odziejski, gejowski ?wiat w poetyckim, mistycznym niemal ?wietle.

W 1950 roku Genet zrealizowa? swój jedyny film, intensywny Un Chant D'Amour. W pó?niejszych latach Genet, zawsze ci?gn?cy do ludzi z pobocza spo?ecze?stwa, sp?dzi? kilka lat w?ród ?rodowiska ameryka?skich Czarnych Panter oraz ?o?nierzy armii palesty?skiej. Opis wydarze? z tych lat znalaz? si? w jego ostatniej ksi??ce, Wi?zie? mi?o?ci. Jean Genet zmar? w 1986 roku w Pary?u.
 
 Un Chant D'Amour, 1950, reżyseria 

Jean Genet


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
David Wojnarowicz
Kenneth Anger
Derek Jarman
Matthias Müller
Fireworks
Inauguration of the Pleasure Dome
Puce Moment