Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 ta?ma filmowa
 

Standardowa szybko?? odtarzania filmu wynosi 24 klatki na sekund?, jednak wi?kszo?? projektorów posiada mo?liwo?? p?ynnej zmiany szybko?ci, co daje efekt zpowolnienia lub przyspieszenia filmu. Podobne efekty uzyskuje si? tak?e manipuluj?c szybko?ci? kamery podczas filmowania i odtwarzaniem nagranego filmu w innej (standardowej) szybko?ci.

Istnieje podzia? ta?my filmowej ze wzgl?du na kolor (ta?ma czarno-bia?a oraz kolorowa) oraz szeroko?? (8mm, 16mm, 35mm). Standardowo filmy realizuje si? na ta?mie 35mm, jednak pozosta?e szeroko?ci s? wci?? bardzo popularne ze wzgl?du na ni?sze koszty materia?u oraz obróbki. W latach 70. popularna sta?a si? modyfikacja formatu 8mm nazwana Super-8, pozwalaj?ca na tanie filmowanie w kolorze i oferuj?ca du?o wi?ksz? ni? format 8mm powierzchni? klatki filmowej (poprzez zredukowanie niewykorzystanych obszarów perforacji).

D?wi?k zapisywany jest na ta?mie filmowej od lat 30. XX wieku. 
3CINEMA | Słownik| ta?ma filmowa