Środa, 16 października 2019 
 Millenium Film Journal
 

Coroczny magazyn o kinie awangardowym i eksperymentalnym wydawany w Nowym Jorku pocz?wszy od 1977 roku. Kolejne numery po?wi?cane s? konkretnym tematom, np. Polityka / Krajobraz czy Niemcy / Wywiady. Do roku 2001 ukaza?o si? 37 numerów - w tym kilka podwójnych. Millenium Film Journal jest jedynym stale ukazuj?cym si? pismem (cho? w formie raczej ksi??ek) o kinie eksperymentalnym.

internet: Millenium Film Journal - magazyn o kinie awangardowym, wiele tekstów dost?pnych on-line 
3CINEMA | Słownik| Millenium Film Journal