Środa, 16 października 2019 
 Anger, 1995
autor: Billl Landis / oce 3 3
 

wydawnictwo: Harper-Perennial, Nowy Jork, 1996

Anger - The Unauthorized Biography of Kenneth Anger to jedyna dotychczas opublikowana biografia Kennetha Angera. Próba skazana na niepowodzenie ju? na starcie z uwagi na nie poddaj?ce si? klasyfikacji ?ycie Angera, który obsesyjnie strze?e swojej prywatno?ci, tworz?c i rozpowszechniaj?c kolejne mity i warianty swojej historii czym praktycznie uniemo?liwia dotarcie do w?a?ciwej, prawdziwej historii, je?eli takowa w ogóle istnieje.

Anger od pocz?tku by? przeciwny powstaniu ksi??ki, wysy?a? listy z pogró?kami do wszystkich potencjalnych ?róde? informacji, do wydawcy, a na samego autora rzuci? crowleyowsk? kl?tw?. Z uwagi na odmow? wspó?pracy bohatera tej ksi??ki, jest to biografia koncentruj?ca si? nie na samym Angerze, a jego otoczeniu, miejscach i czasach, w których tworzy?. Landisowi uda?o si? przeprowadzi? wywiady z wi?kszo?ci? ?yj?cych wspó?pracowników Angera - Bobbym Beausoleil, Jonasem Mekasem, Dennisem Hopperem. Z ksi??ki wy?ania si? posta? niezwykle kontrowersyjna, przedstawiona dodatkowo nieco ironicznie w negatywnym ?wietle. Anger jawi si? jako utalentowany artysta o bardzo trudnym, histerycznym charakterze, dzi?ki któremu szybko zniech?ca do siebie wszystkich wspó?pracowników.

Podstawow? wad? ksi??ki jest brak jakiejkolwiek twórczej analizy filmów Angera, co czyni z niej zaledwie skandalizuj?c?, brukow? biografi? przypominaj?c? seri? Hollywood Babylon samego Angera. 

Okładka książki

3CINEMA | Bibliografia| Anger