Środa, 16 października 2019 
 G.P.O. Film Unit
 

GPO by?a firm? prowadzon? w Anglii lat 30. przez Johna Griersona, zapalonego dokumentalist?, która produkowa?a filmy reklamowe dla rozmaitych instytucji, w tym wielu pa?stwowych. Maj?c zapewniony byt finansowy i szefa w postaci Griersona, GPO przemyci?a w swoich reklamówkach jedne z najbardziej zdumiewaj?cych osi?gni?c awangardowego filmu mi?dzywojennego. Powsta?a sytuacja zbli?ona do czasów, gdy porewolucyjny rz?d radziecki finansowa? awangardowe poczynania Wiertowa, Pudowkina i Eisensteina.

Grierson zatrudni? w swojej firmie trzy kluczowe postaci kina eksperymentalnego, m?odych wówczas artystów: brazylijczyka Alberto Cavalcanti'ego, nowozelandczyka Len Lye'a oraz Normana McLarena. Cho? priorytetem w GPO, jak zaznacza? Grierson, by?a dyscyplina, arty?ci zdo?ali zrealizowa? podczas pracy w nim kilka klasycznych filmów. Najwi?kszym osi?gni?ciem Cavalcanti'ego pozostaje do dzi? film , dokument opowiadaj?cy o tragicznych warunkach ?ycia brytyjskich górników, chyba najbardziej radykalnie lewicowy film, który wyszed? spod skrzyde? GPO. Len Lye, po swoim debiutanckim filme Tusalava, zrealizowa? dla GPO m.in. animowan? reklamówk? Shella, Birth of The Robot, The. Trzecim filarem G.P.O. by? Szkot, Norman McLaren, twórca wielu znakomitych filmów animowanych.

W latach 40. Grierson wyjecha? do Kanady gdzie za?o?y? National Board Film of Canada, do której uda?o mu si? sprowadzi? McLarena i która istenieje do dzi?. 
Len Lye
John Grierson
Harry Watt
Basil Wright
Norman McLaren
Colour Box, The
Night Mail
Borderline
Birth of The Robot, The
Spare Time
Kino awangardowe w mi?dzywojennej Angli
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
Close-Up


3CINEMA | Słownik| G.P.O. Film Unit