Środa, 18 września 2019 
 Awangarda wobec kina, 1996
autor: Marcin Gi?ycki
 

wydawnictwo: Wydawnictwo Ma?e, Warszawa, 1996

Ksi??ka Gi?yckiego stanowi bardzo dok?adne opracowanie historii mi?dzywojennej polskiej awangardy filmowej.

Autor przedstawia ca?e mi?dzywojenne ?rodowisko polskich niezale?nych filmowców, ich ugrupowania oraz pisma. Analizuje jedyne przetrwa?e z tego okresu filmy (autorstwa Franciszki i Stefana Themersonów) oraz stara si? zrekonstruowa? te zaginione (mi?dzy innymi bardzo szczegó?owa rekonstrukcja filmu Or Jalu Kurka).

Praca stanowi wyczerpuj?ce, niemal doskona?e opracowanie tego zapomnianego i dzi? ju? niemal fizycznie nieobecnego fragmentu polskiej sztuki modernistycznej. 

Okładka książki

3CINEMA | Bibliografia| Awangarda wobec kina