Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 futuryzm
 

Awangardowy kierunek w literaturze, sztukach plastycznych, teatrze, muzyce i filmie, rozwijaj?cy si? w I ?wier?wieczu XX stulecia, g?ównie we W?oszechi w Rosji. G?ównym za?o?eniem futuryzmy by?a idea anarchicznego buntu przeciw ustalonym normom ?ycia spo?ecznego, wszelkim tradycjom kulturalnym i artystycznym, przy jednoczesnej apoteozie nowoczesnej cywilizacji, fascynacji technik?, dynamizmem, wielkomiejskim ?yciem; nawi?zywa? do nietzscheanizmu, gloryfikuj?c postaw? ekspansywn?, si??, walk?, prowokacyjny i burzycielski nastrój. F. narodzi? si? z protestu przeciwko mieszcza?skim formom ?ycia; jego konsekwencje polityczne by?y kra?cowo ró?ne: od powi?za? z faszyzmem (Marinetti Futurismo e fascismo) do zwi?zków z lewic? komunistyczn?.

za: Internetowa Encyklopedia PWN

Po prawej stronie znajduj? si? linki do zwi?zanych z futuryzmem stron w tym serwisie.

 
 
  1. Futurism and Futurists 
Anton Giulio Bragaglia
Arnaldo Ginna
Bruno Corra
Vita Futurista
Thais
The Futurist Cinema
Kino futurystów w?oskich
Abstract Cinema?Chromatic Music


3CINEMA | Słownik| futuryzm