Środa, 16 października 2019 
 found-footage
 

Technika polegaj?ca na tworzeniu filmów z fragmentów filmów ju? istniej?cych, którym dzi?ki nowemu monta?owi nadaje si? zupe?nie inny sens.

Jedne z pierwszych eksperymentów z t? technik? prowadzi? Bruce Conner tworz?c nowe konstrukty mieszaj?c fragmenty archiwalnych dokumentów i zapomnianych filmów fabularnych. W kolejnych latach technika ta znalaz?a szerokie zastosowanie w kinie eksperymentalnych, by wspomnie? filmy Kena Jacobsa (Tom Tom the Piper Son - dwugodzinny film zrealizowany poprzez wielokrotne przekopiowywanie, powi?kszanie, zwalnienie etc. kilkunastominutowego filmu z pocz?tków historii kina) czy wspó?czesne eksperymenty Martina Arnolda.

Found-footage idealnie wpisuje si? w popularn? w kinie eksperymentalnym lat 90. tematyk? zwi?zan? ze "?mierci?" ta?my filmowej, któr? wypieraj? media cyfrowe. Melancholijny charakter tego typu prac idealnie wspiera technika found-footage, operowanie ?cinkami zapomnianych, cz?sto zniszczonych ju? bezpowrotnie filmów. 
3CINEMA | Słownik| found-footage