Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Close-Up
 

Brytyjski magazyn filmowy.

Pierwszy numer ukaza? si? w lipcu 1927 roku. Pismo redagowali w Londynie i Szwajcarii Kenneth Macpherson i jego ?ona Winfred Bryher. W?ród wspó?pracowników byli m.in. Robert Herrinh, Oswell Blakestone, Dorothy Richardson, Gertrude Stein, H.D. (poetka), Man Ray (fotografie). Ukazywa?y si? tak?e sta?e korespondencje z ca?ej Europy, m.in. z Moskwy, Berlina i Wiednia.

Pomimo niskiego nak?adu (od 1000 do 5000 egz.) pismo zachowywa?o wysok? jako?? merytoryczno-formaln?. "Close-up" krytykowa?o hollywoodzkie produkcje promuj?c ambitne kino radzieckie, niemieckie, francuskie. Walczy?o z cenzur?, publikowa?o teksty o technicznej stronie produkcji filmu. Sama Bryher opublikowa?a równolegle monografi? Film Problems of Soviet Russia.

W celu spe?nienia swoich postulatów teoretycznych, twórcy skupieni wokó? "Close Up" rozpocz?li realizowa? pod egid? firmy Pool Films w?asne filmy. By?y w?ród nich m.in. Wing Beat w re?yserii H.D. oraz pe?nometra?owy Borderline Macphersona. Niestety ?aden z nich nie osi?gn?? sukcesu i w krótkim czasie zaprzestano kolejnych produkcji. Samo pismo przesta?o ukazywa? si? z ko?cem roku 1933.

Close-Up by?o by? mo?e najbardziej kosmopolitycznym i otwartym pismem o filmie awangardowym redagowanym w tym czasie na ?wiecie. Szerokie, pozbawione wszelkich ogranicze? spojrzenie na temat pozwoli?o stworzy? magazyn, który w pe?ny sposób dawa? poj?cie o wspó?czesnej my?li filmowej.

Zbiór najwa?niejszych tekstów pisma ukaza? si? w 1998 roku w w zbiorze Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism. 
John Grierson
Basil Wright
Alberto Cavalcanti
Kenneth Macpherson
Borderline
Spare Time
Hell Unltd
Equation: X + X = O, The
Tell me if it hurts
Pool
Film-Art
Close Up 1927-1933, Cinema and Modernism
New Cinema
G.P.O. Film Unit


3CINEMA | Słownik| Close-Up