Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 animacja pojedynczej klatki
 

Animacja pojedynczej klatki (ang. single-frame animation) polega na tworzeniu filmu z szeregu zupe?nie ró?nych obrazów, z których ka?dy zajmuje obszar jedynie jednej klatki filmowej. Metoda ta demistyfikuje iluzj? ruchu czy ci?g?o?ci kina, proponuj?c widzowi zalew obrazów, których racjonalny odbiór uniemo?liwiony jest krótkotrwa?o?ci? ich wy?wietlania, co prowadzi do odbioru filmu w sposób niemal zupe?nie nie?wiadomy. Pionierem tego typu kina byli m.in. Peter Kubelka czy Robert Breer. 
3CINEMA | Słownik| animacja pojedynczej klatki