Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 animacja bezpo?rednia
 

Fragmenty ta?m filmowych Len Lye`a (1)


Animacja bezpo?rednia (ang. direct animation) polega na tworzeniu filmu poprzez bezpo?rednie rysowanie, malowanie czy wyskrobywanie na ta?mie celuloidowej - kamera filmowa w tej technice jest zb?dna. Ta pracoch?onna technika wymaga olbrzymiej dok?adno?ci i cierpliwo?ci, do zape?nienia ka?dej sekundy filmu konieczne jest wype?nienie 24 niewielkich klatek filmu.

Znane s? dwie metody tworzenia animacji t? technik? - klasyczna, polegaj?ca na nanoszeniu na film kolejnych faz ruchu obiektu oraz wynaleziona w latach 30. przez Len Lye'a, polegaj?ca na malowaniu wzorów wzd?u? ta?my filmowej, co przy odtwarzaniu filmu tak?e daje wra?enie ruchu.

Obrazy mog? by? nanoszone za pomoc? ró?nych technik - malowania farb?, rysowania czy wydrapywania (patrz ostatnie filmy Len Lye`a). Jeszcze inn? odmian? tej techniki jest wykorzystanie batiku - egzotycznej techniki u?ywanej do barwienia tkanin polegaj?cej na rysowaniu wzorów woskiem - filmy w tej technice realizowa? m.in. Harry Smith.

Podobn?, non-kamerow? technik? (zwan? rayogramow?) stosowa? w swoich wczesnych filmach Man Ray . 

Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
Len Lye
Swinging the Lambeth Walk
Colour Box, The
Film Number 4 (Fast Track)
Film Number 3 (Interwoven)
Film Number 2 (Message from the Sun)