Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 David Wojnarowicz
 
ur. 1954, zm. 1992
narodowość: USA
 
 Malarz, rze?biarz, aktor, filmowiec, aktywista spo?eczny pracuj?cy w Nowym Jorku w latach 70. i 80. XX wieku.

Wojnarowicz zdoby? uznanie bezpardonow? walk? ze skostnia?ym spo?ecze?stwem ameryka?skim, jego hipokryzj? i uprzedzeniami. Za pomoc? ró?norodnych ?rodków ekspresji - tekstów, graffiti, akcji czu wreszcie filmów - walczy? o prawa homoseksualistów i narkomanów dotkni?tych w latach 80. epidemi? AIDS. Zdiagnozowany jako HIV+ w roku 1988 - roku ?mierci jego bliskiego przyjaciela, fotografa Petera Hujara - po?wi?ci? ostatnie lata swojego ?ycia na pisanie dzienników i aktywn? dzia?alno?? polityczno - spo?eczn?. Zmar? w roku 1992, w wieku 38 lat.

Twórczo?? filmowa Wojnarowicza sk?ada si? z zaledwie kilku, cz?sto nieuko?czonych filmów, które swoj? drapie?no?ci? i wizyjno?ci? idealnie wyra?aj? ducha niezale?nej kultury nowojorskiej lat 80. Jego prace kr??? wokó? tematów seksualno?ci, narkotyków, ?mierci i polityki. Najwa?niejszym dokonaniem filmowym artysty jest nieuko?czony Where Evil Dwells, oparty na prawdziwych wydarzeniach sugestywny i obrazoburczy obraz z elementami rytua?ów satanistycznych. Wojnarowicz wspó?pracowa? tak?e przy wielu projektach legendy nowojorskiego undergroundu - Richarda Kerna. Pod koniec ?ycia artysta zrealizowa? kilka b?d?cych swoistym po?eganiem ta?m d?wi?kowych - kola?y muzyki oraz w?asnych wypowiedzi.
 
 Heroin, 1979, reżyseria
You Killed Me First, 1986, aktor
Where Evil Dwells, 1985, reżyseria
Stray Dogs, 1985, aktor
Fire in my Belly, 1987, reżyseria
Peter Hujar, 1988, reżyseria
Fear of Disclosure: The Psycho-Social Implications of HIV revelation, 1990, reżyseria
Bust, 1991, aktor



 

David Wojnarowicz

Richard Kern
Lydia Lunch
Nick Zedd
Kenneth Anger
Derek Jarman
Evil Cameraman
The Wild World of Lydia Lunch
Fingered
Where Evil Dwells
Police State
Poza Tabu ? nowojorskie Kino Transgresji
Deathtripping - Cinema of Transgression
Totem of the Depraved


3CINEMA | Ludzie | David Wojnarowicz