Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Dziga Wiertow
 
ur. 02.01.1886 w Bia?ymstoku, zm. w 1954 r.
narodowość: RUS
 
 Plakat do filmu `Kino-Oko` Dzigi Wiertowa


Wiertow urodzi? si? 2 stycznia 1896 roku w Bia?ymstoku jako Dennis Arkadievitch Kaufman. Studiowa? w bia?ostockim konserwatorium muzycznym oraz medycyn? w Petersburgu. Jego m?odszy brat, Michai? Kaufman by? opertatorem filmowym, pracowa? m.in. z Jeanem Vigo. Obok twórczo?ci filmowej Wiertow przez ca?e ?ycie zajmowa? si? pisaniem, opublikowa? kilkaset tekstów.

Pocz?tkowo Wiertow tworzy? filmy dokumentalne, z których najbardziej znana jest seria Kino-Prawda, sk?adaj?cy si? z 23 odcinków cykl 15 minutowych tygodników filmowych, dokumentuj?cych ?ycie porewolucyjnej Rosji. W tym czasie Wiertow zak?ada grup? Kino-Glaz (Kino-Oko), w której promuje ide? supermacji obiektywnej kamery nad subiektywnymi u?omnym ludzkim okiem. W 1922 roku cz?onkowie grupy og?aszaj? radykalny manifest, neguj?cy rozrywkowe kino zachodnie przedstawiaj?ce wyidealizowany ?wiat bur?uazji oraz postuluj?cy "prawdziwe" filmowanie zwyk?ych, prostych ludzi. Wiertow przedstawia równie radykaln? artystycznie teori? interwa?ów, weg?ug której przerwy mi?dzy uj?ciami maj? równoznaczn? warto?? z nimi samymi.


W realizowanych w nast?pnych latach filmach Wiertow doprowadza do mistrzostwa nowatorskie techniki monta?u, dzielenia obrazu, superimpozycji, dzi?ki którym jest w stanie osi?gn?? zadziwiaj?ce efekty specjalne. Tak dzi?ki niesamowitej i wyj?tkowej kooperacji filmowej awangardy oraz komunistycznej w?adzy powsta?y arcydzie?a: Kino-Oko czy Cz?owiek z kamer? filmow?.

W kolejnych latach Wiertow wykorzystuje pojawienie si? filmu d?wi?kowego, eksperymentuj?c z jego form? w filmie Entuzjazm. Film ma problemy w Rosji, podobnie jak kilka lat pó?niejsze Trzy pie?ni o Leninie, zatrzymane przez Stalina ze wzgl?du na zbytni? gloryfikacj? postaci Lenina. Po wojne, wraz ze wzrosetem zainteresowania w Rosji filmem fabularnym, Wiertow traci mo?liwo?? tworzenia i sp?dza ostatnie lata ?ycia przy monta?u kronik filmowych. Umiera w roku 1954.
 
 
  1. Wiertow Dziga, Cz?owiek z kamerš, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1976
 
 Bitwa, 1920, reżyseria
Agit-Poci?g VTSIK, 1921, reżyseria
Historia Wojny, 1922, reżyseria
Kino-Prawda, 1922, reżyseria
Kino-Oko, 1924, reżyseria
Naprzód, Rosjo, 1926, reżyseria
Szósta cz??? ?wiata, 1926, reżyseria
Cz?owiek z kamer? filmow?, 1929, reżyseria
Entuzjazm, 1931, reżyseria
Trzy pie?ni o Leninie, 1934, reżyseria
Ko?ysanka, 1938, reżyseria 

Dziga Wiertow


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
Siergiej Eisenstein
Kino-Oko