Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Stefan Themerson
 
ur. 1910, zm. 1988
narodowość: POL
 
 Polski pisarz, eseista, twórca (wraz z ?on?, Franciszk?) filmów eksperymentalnych.

Na pocz?tku lat 30., jako dwudziestolatek, Themerson za?o?y? w Warszawie Spó?dzielni? Autorów Filmowych (SAF), prowadzi? tak?e pismo Film Artystyczny (wyda? 2 numery), w którym opublikowa? m.in. swój istotny tekst teoretyczny dotycz?cy kina - O potrzebie tworzenia widze?.

Swoje filmy Themersonowie tworzyli g?ównie za pomoc? skonstruowanego przez siebie urz?dzenia, które umo?liwia?o fotografowanie klatka po klatce przedmiotów umieszczanych na przezroczystej kalce. Metoda ta stanowi?a rozwini?cie (w ruch) fascynacji Themersona fotogramami i by?a wariacj? metod stosowanych w pierwszych filmach Man Raya.

W Polsce Themersonowie zrealizowali kilka filmów, animowan? Aptek?, wizualizacj? poematu Anatola Sterna - Europa oraz opowiastk? fabularn? Przygoda cz?owieka poczciwego. Dodatkowo zachwycili dwoma udanymi reklamówkami - Drobiazg melodyjny oraz Zwarcie. Niestety jedynie film Przygoda... przetrwa? wojn?, pozosta?e filmy z okresu polskiego uznawane s? za zagnione.

W czasie wojny Themersonowie przenie?li si? do Wielkiej Brytanii, gdzie zrealizowali antywojenny Calling Mr. Smith oraz badaj?cy zale?no?ci d?wi?ku i obrazu The Eye and the Ear. Na tym sko?czy?a si? filmowa dzia?alno?? ma??e?stwa.

W kolejnych latach Stefan Themerson zajmowa? si? g?ównie pisarstwem, wyda? szereg pozycji - ksi??ek dla dzieci, powie?ci przepe?nionych grotesk? i poetyk? absurdu. Zmar? w Londynie w 1988 roku.

Dog??bnie twórczo?? Themersonów przedstawiona zosta?a przez Marcina Gi?yckiego w ksi??ce Awangarda wobec kina.
 
 Apteka, 1930, reżyseria
Europa, 1932, reżyseria
Drobiazg melodyjny, 1933, reżyseria
Zwarcie, 1935, reżyseria
Przygoda cz?owieka poczciwego, 1937, reżyseria
Calling Mr. Smith, 1943, reżyseria
The Eye and the Ear, 1944, reżyseria 
3CINEMA | Ludzie | Stefan Themerson