Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Godfrey Reggio
 
ur. 1940 w Nowym Orleanie (USA)
narodowość: USA
 
 Reggio zadebiutowa? klasycznym dzi? filmem Koyaanisqatsi, niezwyk?ym filmowym poematem o wspó?czesnych Stanach Zjednoczonych. Stworzony w ci?gu 7 lat mistyczny film Reggio mia? by? pierwsz? cz??ci? trylogii realizowanej we wspó?pracy z kompozytorem Philipem Glassem. Po kilku latach uda?o im si? uko?czy? osadzony w krajach Trzeciego ?wiata film Powaqqatsi, trzecia cz??? wci?? znajduje si? w trakcie realizacji.

W mi?dzyczasie artysta zrealizowa? dwie krótsze formy - Anima Mundi do kompozycji Philipa Glassa oraz przedstawiaj?cy dzieci wpatrzone w telewizj? - Evidence.

 
 
  1. Witryna o serii filmów Reggio i Glassa
 
 Koyaanisqatsi, 1983, reżyseria
Powaqqatsi, 1988, reżyseria
Anima Mundi, 1991, reżyseria
Evidence, 1995, reżyseria
Naqoyqatsi (w produkcji), 2002, reżyseria 

Godfrey Reggio

3CINEMA | Ludzie | Godfrey Reggio