Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Shirin Neshat
 
ur. 1957 w Iranie
narodowość: IRA
 
 Artystka urodzi?a si? i sp?dzi?a dzieci?stwo w Iranie. W 1973 roku wyjecha?a do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dzi?. Prze?omem w jej ?yciu by?a pierwsza po wyje?dzie do Stanów wizyta w Iranie, który to artystka odwiedzi?a w 1990 roku. Zmieniony pod wp?ywem Islamu kraj, a w szczególno?ci sytuacja ?yj?cych w nim kobiet, które pozbawione zosta?y wielu praw i zmuszone do noszenie czarnych szat zas?aniaj?cych ca?e cia?o wp?yn??a zasadniczo na twórczo?? artystki.

Na pocz?tku lat 90. Neshat zrealizowa?a kilka cykli fotograficznych przedstawiaj?cych ira?skie kobiety. W kolejnych latach zaj??a si? sztuk? video, realizuj?c poetyckie, filmowe obrazy oraz instalacje przedstawiaj?ce w symboliczny sposób ?wiat kobiet w krajach Islamu.

W swoich obrazach Neshat cz?sto wykorzystuje feministyczn? poezj? i proz? ira?sk? oraz orientalny ?piew Sussan Deyhim, przypominaj?cy orientaln? wersj? utworów Meredith Monk. Jej fotografie i filmy s? niezwykle plastyczne i pi?kne, cho? poprzez u?ycie ostentacyjnie prostej symboliki, nieco zbyt oczywiste by nie powiedzie? banalne.

Neshat jest uznan? na ?wiatowej arenie artystk?, za jeden ze swoich filmów (Turbulent) otrzyma?a g?ówn? nagrod? na Biennale w Wenecji w 1999 roku. Kilka z jej prac prezentowanych by?o na wystawie w warszawskim CSW w 2002 roku.
 
 The Shadow Under the Web, 1996, reżyseria
Turbulent, 1998, reżyseria
Rapture, 1999, reżyseria
Fever, 1999, reżyseria
Soliloquy, 1999, reżyseria
Pulse, 2001, reżyseria
Possessed, 2001, reżyseria
Passage, 2001, reżyseria 

Shirin Neshat

3CINEMA | Ludzie | Shirin Neshat