Środa, 16 października 2019 
 Matthias Müller
 
ur. 1961 w Bielefeld (Niemcy)
narodowość: GER
 
 Matthias Müller urodzi? si? 1961 w Bielefeld w Niemczech. Tam ko?czy te? Akademi? Sztuk Pi?knych, a specjalizacj? filmow? na uniwersytecie w Brunszwiku, pod kierunkiem m.in. Birgit Hein.

Na pocz?tku lat 80-tych wraz z grup? przyjació? m.in. z Christiane Heuwinkiel i Maij?-Lene Rettig zak?ada filmow? kooperatyw? "Alte Kinder" na wzór kooperatyw zorganizowanych przez angielskich i ameryka?skich strukturalistów: Le Grice'a czy Sharitsa. W jej ramach realizowane s? nie tylko eksperymentalne filmy, ale tak?e cykle wyk?adów, spotka?, prezentacji filmu awangardowego w wielu miastach Niemiec, Francji czy Kanady.

Continental Breakfast, jego pierwszy samodzielny film powsta? w roku 1985. W zrealizowanej kamer? super-8 pracy z efektami wielokrotnie przekopiowanej ta?my, filmowanymi efektami video, tworzy Müller przestrze? egzystencji uwik?anej w prywatne rytua?y. Powtarzalno?? sekwencji, zwolnione zdj?cia, przebitki i rastry tworz? malarsk? wizj? przekraczaj?c? zarazem w warstwie narracyjnej intymno?? zwi?zku kobiety i m??czyzny ich samotnego dryfu przez biegn?cy sennie czas.

W 1987 razem z Christiane Heuwinkel realizuje film pt. Epilog, b?d?cy metafizyczn?, poetyck? podró?? do dzieci?stwa. Fotografie, obrazy, strz?pki wspomnie?, zlewaj? si? w migocz?ce kadry pe?ne nostalgicznej atmosfery. Klasyczna architektura zamyka posta? ma?ego ch?opca w?druj?cego ulicami. Podró? jest inicjacj?, jednocze?nie powrotem autora w magiczn? przestrze? dzieci?cej rzeczywisto?ci.

Aus der Ferne (The Memo Book) z 1989 roku to najwi?ksze, liryczne dzie?o Müllera, sumuj?ce jego dziesi?cioletni okres eksperymentów na kamerze Super-8. Obrazy staj? si? no?nikami pami?ci, fragmentami duchowego pami?tnika, na wskro? przesi?kni?tego ?wiadomo?ci? przemijania, choroby i umierania.

Home Stories (1990) to film zrealizowany w ca?o?ci technik? found footage. Dzi?ki niej Müller uzyskuje niezwyk?y efekt zawieszenia w czasie. Fragmenty filmów klasy B lat pi??dziesi?tych zdekonstruowane i przenicowane staj? si? gr? z konwencj? gatunku, a tak?e z klasycznymi strategiami narracyjnymi w filmie popularnym.

tekst: Roman Soroko
 
 Nature Morte, 1983, reżyseria
Wanderer im Nebelmeer, 1984, reżyseria
Continental Breakfast, 1985, reżyseria
Final Cut, 1986, reżyseria
Epilog, 1987, reżyseria
Aus der Ferne - The Memo Book, 1989, reżyseria
Home Stories, 1990, reżyseria
Sleepy Haven, 1993, reżyseria
Alpsee, 1994, reżyseria
Scattering Stars, 1994, reżyseria
Pens?o Globo, 1997, reżyseria
Vacancy, 1998, reżyseria 

Matthias Müller


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
David Wojnarowicz
Kenneth Anger
Jean Genet
Derek Jarman
Fireworks
Inauguration of the Pleasure Dome
Puce Moment