Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Jonas Mekas
 
ur. 24.12.1922 na Litwie
narodowość: LIT
 
 /wkrótce wersja rozszerzona/

Mekas urodzi? si? i wychowa? na Litwie. Podczas II Wojny ?wiatowej znalaz? si? w niemieckim obozie pracy w Hamburgu, oswobodzony przez kilka lat mieszka? w obozach przesiedle?czych by w 1949 wyemigrowa? wraz ze swoim bratem Adolfasem do Stanów Zjednoczonych.

Mekas zamieszka? na Brooklynie, z którym zwi?za? swoje ca?e pó?niejsze ?ycie. Ju? po kilku tygodniach pobytu w Stanach po?yczy? pieni?dze na zakup prostego Bolexa, którym rozpocz?? rejestrowanie codziennych chwil swojego ?ycia. Tak wykszta?ci? si? charakterystyczny dla Mekasa styl dzienników filmowych sk?adaj?cych si? z niemych, krótkich, urywanych scen przedstawiaj?cych spotkania z przyjació?mi, zabawy ich dzieci, letnie wyjazdy za miasto. Sam Mekas tak t?umaczy? ?ród?a tego stylu:

Mia?em bardzo niewiele wolnego czasu, co pozwala?o mi na kr?cenie tylko krótkich urywków filmu. Powiedzia?em sobie - dobrze, bardzo dobrze. Je?eli nie mam czasu by po?wi?ci? pó? roku na zrobienie filmu, nie b?de si? za?amywa?, b?d? kr?ci? krótkie fragmenty, dzie? po dniu, ka?dego dnia. Je?eli b?d? móg? sfilmowa? tylko minut? dziennie, to sfilmuj? t? minut?.

Dzienniki Mekasa maj? dzi? niezwyk?? warto?? historyczn?. Przedstawiaj? ca?? bohem? nowojorskiej awangardy lat 50. i 60., w tym unikalne zdj?cia Johna Lennona i Yoko, Micka Jaggera, Johna Cassavetesa, Salvadora Dali, Andy Warhola, Jacka Kerouca i wielu, wielu innych. Filmy Mekasa zachowuj? w cudowny sposób magi? tamtych czasów, nieostre i pourywane zdj?cia pokazuj? proste chwile codziennego ?ycia wydobywaj?c cudown? magi? i pi?kno ?wiata. Najlepiej wyja?nia to tytu? jednego z jego filmów: Gdy porusza?em si?, przypadkowo zauwa?y?em przelotne migni?cia pi?kna.

Równie wa?na jak re?yserska jest dzia?alno?? oko?ofilmowa Mekasa. W 1954 Mekas zosta? naczelnym najwa?niejszego pisma o filmie awangardowym - Film Culture, a kilka lat pó?niej za?ó?y? do dzi? dzia?aj?c? firm? dystrubuuj?c? filmy eksperymentalne - Filmmakers Cooperative.

Znaczenia Mekasa dla poszukuj?cego kina nie da si? przeceni?, a tworz?cy do dzi? artysta jest wybitnym przyk?adem nies?abn?cej, bezkompromisowej postawy artystycznej.
 
 Guns of the Tree, 1962, reżyseria
Film Magazine of the Arts, 1963, reżyseria
The Brig, 1964, reżyseria
Award Presentation To Andy Warhol, 1964, reżyseria
Report from Millbrook, 1966, reżyseria
Cassis, 1966, reżyseria
Hare Krishna, 1966, reżyseria
Notes On the Circus, 1966, reżyseria
The Italian Notebook, 1967, reżyseria
Time & Fortune Vietnam Newsreel, 1968, reżyseria
Walden, 1969, reżyseria
Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1972, reżyseria
Lost, Lost, Lost, 1976, reżyseria
Notes for Jerome, 1978, reżyseria
In Between, 1978, reżyseria
Paradise Not Yet Lost (aka Oona's Third Year), 1979, reżyseria
Cup/Saucer/Two Dancers/Radio, 1983, reżyseria
Street Songs, 1983, reżyseria
Erick Hawkins: Excerpts From Here and Now With... Lucia Dlugoszewski Performs, 1983, reżyseria
He Stands In a Desert Counting the Seconds of His Life, 1985, reżyseria
Scenes from the Life of Andy Warhol: Friendships and Intersections, 1991, reżyseria
The Education of Sebastian or Egypt Regained (video), 1992, reżyseria
Zefiro Torna or Scenes from the Life of George Maciunas, 1992, reżyseria
Mob of Angels (video), 1993, reżyseria
3 Imperfect Three Image Films, 1995, reżyseria
Quartet 1, 1995, reżyseria
Happy Birthday to John, 1995, reżyseria
Cinema Is Not 100 Years Old (video), 1996, reżyseria
Memories of Frankenstein, 1996, reżyseria
Birth of a Nation, 1996, reżyseria
Letters to Friends 1 (video), 1996, reżyseria
Scenes from Allen's Last Three Days on Earth as a Spirit, 1997, reżyseria
Symphony of Joy (video), 1997, reżyseria
This Side of Paradise: Fragments of an Unfinished Biography, 1999, reżyseria
As I was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty, 2000, reżyseria
Song of Avignon, 2000, reżyseria
Autobiography of a Man Whose Memory Was In his Eyes, 2000, reżyseria 

Jonas Mekas

3CINEMA | Ludzie | Jonas Mekas