Środa, 16 października 2019 
 Man Ray
 
ur. 1890 r. w USA, zm. w roku 1976
narodowość: USA
 
 Jeden z najwi?kszych fotografików XX wieku.

Man Ray (Emannuel Radnitsky) by? jednym z g?ównych uczestników ruchu Dada w Pary?u, w którym zamieszka? na pocz?tku lat 20. XX wieku. Pocz?tkowo malowa?, fotografia zainteresowa?a go dopiero przy próbie dokumentacji swoich prac. Od tej pory Man Ray po?wi?ci? si? temu medium niemal ca?kowicie, opracowuj?c wiele nowatorskich technik laboratoryjnych. Man Ray sportretowa? niemal wszystich wielkich mi?dzywojennej, paryskiej awangardy - to dzi?ki niemu dokumentacja fotograficzna tych czasów jest tak dobra.

Film interesowa? oczywi?cie Raya jako jedna z mo?liwo?ci rozwini?cia fotografii, cho? swój pierwszy film, Le Retour de la Raison (Powrót dowodu) stworzy? jak wie?? niesie, zupe?nie przypadkowo. Jego przyjaciel, dadaista Tristan Tzara, u?o?y? program wystawy, umieszczaj?c w jej programie pokaz zatytuowanego ju? filmu autorstwa Man Raya. Ray dowiedzia? si? o tym zaledwie dzie? przed wystaw?. Stworzony nast?pnej nocy film wykorzystuje techniki wynalezione przez artyst? dla fotografii i stanowi dzi? klasyczne dzie?o filmowej awangardy.

Swoje filmy Ray opisywa? jako "odkrywanie form ?wiat?a i ruchu", co znajduje wyraz w zrealizowanym z Legerem Balecie Mechanicznym oraz w?asnym filmie Emak Bakia.

Kolejne dwa filmy Man Raya posiada?y ju? narracj? - nakr?cony na podstawie wiersza przyjaciela L'Étoile de Mer z 1928 roku oraz o rok pó?niejszy Les Mystéres du Château du Dé.

Na tym w?a?ciwie sko?czy?a si? przygoda Man Raya z filmem artystycznym, w pó?niejszym czasie jedynie pomaga? dawnym przyjacio?om w realizacji ich projektów. Artysta nie rozstawa? si? jednak z kamer? filmuj?c otaczaj?cy go ?wiat i ludzi. Kilkana?cie z tych krótkich filmików, w wi?kszo?ci przedstawiaj?cych niezliczone kobiety artysty, odrestaurowa?o paryskie Centre Georges Pompideu i wyda?o na kasecie video jako Man Ray Films.

 
 
  1. Ray Robert Desnos i Man, Manurscript Scenario for L'Etoile de Mer., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
  2. Hedges Inez, Constellated Visions : Robert Desnos's and Man Ray's L'Etoile de Mer., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 
 
  1. Man Ray w The Getty - fotografie i filmy On-Line
 
 Le Rétour de la Raison, 1923, reżyseria
Ballet Mécanique, 1924, współpraca
Jeux des Reflets et de la Vitesse, 1925, reżyseria
Emak Bakia, 1926, reżyseria
Anemic Cinema, 1927, współpraca
L'Étoile de Mer, 1928, reżyseria
Les Mystéres du Château du Dé, 1929, reżyseria
Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments), 1947, reżyseria 

Man Ray

3CINEMA | Ludzie | Man Ray