Czwartek, 27 czerwca 2019 
 Marcel L'Herbier
 
ur. 1888, zm. 1979
narodowość: FRA
 
 Francuski re?yser filmowy, poeta i dramaturg. Jeden z czo?owych przedstawicieli francuskiej awangardy filmowej lat 20., zwi?zany z kierunkiem impresjonistycznym. Studiowa? prawo, literatur? i nauki socjalne. W wyborze zawodu waha? si? pomi?dzy muzyk? a dyplomacj?. Pod wp?ywem przyjació? sk?ania? si? ku literaturze i teatrowi.

W czasie I wojny ?wiatowej otrzyma? w wojsku skierowanie do ekipy operatorów filmowych, co ostatecznie ukierunkowa?o jego zainteresowania. W 1917 zacz?? pisa? scenariusze. Pierwsze filmy zrealizowa? w 1918. W twórczo?ci stosowa? przerost formy nad tre?ci?, poszukiwa? stylistycznych nowalijek. Najlepszym przyk?adem stara? tego typu okaza? si? film L'Inhumaine z 1924 roku, zrealizowany we wspó?pracy m.in. z Fernandem Leger i Alberto Cavalcantim.

W latach 30. - po próbach kompromisu z komercyjnymi wymogami producentów - adaptowa? dzie?a teatralne (Szcz??cie, 1934. Adrienne Lecouvreur, 1938 i in.).

Wyró?ni? si? filmem Fantastyczna noc (1942), w którym nawi?zywa? do tradycji kina impresjonistycznego. W 1943 za?o?y? szko?? filmow? - Institut des Hautes Études Cinématographiques (IDHEC). W latach 1952-1973 wspó?pracowa? z telewizj?.

?ród?o: encyklopedia WIEM, w?asne
 
 Eldorado, 1921, reżyseria
Don Juan i Faust, 1922, reżyseria
L'Inhumaine, 1924, reżyseria
Pieni?dz, 1929, reżyseria
La Nuit fantastique, 1942, reżyseria 

Marcel L'Herbier


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
Fernand Léger
L'Inhumaine