Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 Richard Kern
 
ur. 1954 w Roanoke Rapids, USA
narodowość: USA
 
 Richard Kern to obok Nicka Zedda druga najwa?niejsza posta? kojarzona z ruchem Kina Transgresji.

Jego pierwsze filmy utrzymane s? w stylistyce przypominaj?cej dokonania Zedda, zaskakuj? jednak du?o wi?ksz? dawk? czarnego humoru. W zestawie czterech krótkich metra?y Manhattan Love Suicides (1985) Kern przedstawia ró?ne wariacje na temat samobójstwa. W Stray Dogs cia?o bohatera (David Wojnarowicz) rozpada si? na cz??ci (dos?ownie) w wyniku mi?osnego zawodu, w Thrust in Me (zrealizowanym wspólnie z Zeddem) podci?te ?y?y sfrustrowanej bohaterki tryskaj? niczym fontanna, w I Hate You Now para zdeformowanych naroktykowych dealerów pozbawia si? ?ycia za pomoc? rozgrzanego ?elazka i samospalenia. Kolejny film Kerna, You Killed me First (1985) to z kolei parodia kina rodzinnego, w którym typowa, ameryka?ska rodzina klasy ?redniej zmaga si? ze zbuntowan? córk?. Sfrustrowana nastolatka wytyka ob?ud? rodzicom i swojej porz?dnej siostrze, po czym w ko?cowej scenie zabija ich, wypowiadaj?c tytu?owe Wy zabili?cie mnie pierwsi.

Scenariusz do najd?u?szej fabu?y Kerna, 30-minutowego Fingered (1986), napisa?a legendarna wokalistka sceny nowojorskiej, Lydia Lunch. Film b?d?cy punkow? wersj? road movie opowiada histori? dziewczyny z sex-telefonu (w tej roli sama Lunch), która rusza z jednym ze swoich klientów w strace?cz? podró? samochodem, podczas której porywaj? i gwa?c? autostopowiczk? (motyw wykorzystany pó?niej przez Tarantino w scenariuszu Natural Born Killers). Film zawiera ostre, pornograficzne (patrz tytu? filmu) fragmenty z udzia?em Lunch oraz niezwykle drastyczne sceny przemocy, które jak zapewnia?a artystka, by?y spe?nieniem jej erotycznych fantazji.

Z ko?cem lat 80. Kern odchodzi o fabu?y, skupiaj?c si? filmach eksploruj?cych estetyk? S/M oraz swoje voyerystyczn? zami?owania. W Pierce (1990) dokumentuje ekstremalny piercing kobiecych i m?skich sutków, w X=Y (1990) pokazuje pó?nagie modelki pieszcz?ce bro? maszynow?, w Nazi (1991) ubrana w esesma?ski p?aszcz kobieta rozbiera si? i salutuje w hitlerowskim stylu (sieg hail) przed ameryka?sk? flag?.

Najbardziej znanym filmem Kerna powsta?ym w tym czasie jest The Evil Cameraman (1990), typowy dla artysty przyk?ad autobiograficznego voyeryzmu. Film sk?ada si? z czterech cz??ci - w ka?dej z nich fotograf (w tej roli sam Kern) ?przygotowuje? modelk? do zdj??. W pierwszej cz??ci, która toczy si? w obskurnym studiu, kr?puje drobn? Japonk? drutem, zas?ania jej oczy, nak?ada czarny kaptur, rozcina bielizn?, obcina w?osy ?onowe. W drugiej, nie mniej drastycznej cz??ci filmu, przywi?zuje kolejn? przera?on? modelk? nogami do sufitu, zdziera z niej ubranie, obwi?zuje ?a?cuchami. Te dwie sceny ud?wi?kowione zosta?y z?owrog?, hipnotyczn? muzyk? Foetusa i robi? piorunuj?ce wra?enie. W dalszej cz??ci filmu, podpisanej ?2 lata pó?niej?, muzyka zmienia si? na ?agodniejsz?, a film wpada w l?ejsz?, humorystyczn? tonacj?. W nowym, eleganckim studiu Kern przygotowuje kolejn? modelk? do zdj??, które s? ugrzecznion? wersj? poprzednich dwóch akcji. Tym razem sfrustrowany fotograf próbuje dobra? si? do modelki, stara si? zaimponowa? jej wytatuowan? nad cz?onkiem, wielk? swastyk? - bezskutecznie. W ostatniej scenie z udzia?em kolejnej modelki sytuacja si? powtarza. Niespe?niony seksualnie artysta opada za?amany.

The Evil Cameraman przedstawia najwa?niejsze fascynacje estetyczne i seksualne Kerna, komentuj?c tak?e ironicznie sytuacj? samego artysty, który wobec nag?ego wej?cia (oczywi?cie odpowiednio zmi?kczonej) estetyki S/M do kultury popularnej sta? si? wzi?tym fotografem i coraz cz??ciej pracowa? dla luksusowych, snobistycznych magazynów mody.

Wi?kszo?? filmów Kerna zosta?o wydanych na kasetach video (Hardcore Collection vol. 1/2) oraz na dvd (Hardcore Collection).
 
 
  1. Richard Kern - strona oficjalna
 
 Pierce, 1986, reżyseria
Fingered, 1986, reżyseria
Death Valley '69, 1986, reżyseria
You Killed Me First, 1985, reżyseria
Stray Dogs, 1985, reżyseria
Manhattan Love Suicides, 1985, reżyseria
The Right Side of My Brain, 1984, reżyseria
Goodbye 42nd Street, 1983, reżyseria
The King of Sex, 1987, reżyseria
Submit to Me Now, 1987, reżyseria
X is Y, 1990, reżyseria
Evil Cameraman, 1990, reżyseria
Horoscope, 1991, reżyseria
Catholic, 1991, reżyseria
Nazi, 1991, reżyseria
Tumble, 1991, reżyseria
The Sewing Circle, 1992, reżyseria
The Bitches, 1992, reżyseria
Body Bomb, 1993, reżyseria
Divine Hammer, 1993, reżyseria
Room 429, 1993, reżyseria
My Nightmare, 1993, reżyseria
Detachable Penis, 1993, reżyseria
Lunchbox, 1994, reżyseria 
David Wojnarowicz
Lydia Lunch
Nick Zedd
Evil Cameraman
The Wild World of Lydia Lunch
Fingered
Where Evil Dwells
Police State
Poza Tabu ? nowojorskie Kino Transgresji
Deathtripping - Cinema of Transgression
Totem of the Depraved


3CINEMA | Ludzie | Richard Kern