Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Derek Jarman
 
ur. 1942, zm. 1994
narodowość: ANG
 
 Malarz i czo?owy twórca filmowy brytyjskiej awangardy XX wieku, bojownik o prawa gejów.

Uko?czy? malarstwo na Akademi Sztuk Pi?knych w Londynie. Wystawia? od roku 1969. Po intenswnej przygodzie z filmem w latach 70. wróci? do malarstwa i projektowania w latach 80. Twórczo?? filmow? rozpocz?? tworz?c scenografi? dla filmów Kena Russela Diab?y (Devils, 1971) i Dziki Mesjasz (Savage Messiah, 1972). Wcze?niej pracowa? jako scenograf oraz projektant kostiumów do spektakli teatralnych, m.in. Don Giovvani, Jazz Calendar.

Równolegle Jarman pracowa? z kamer? super-8, czego efektem by?o kilka filmów krótkometra?owych, m.in. koncepcyjnie przypominaj?cy pierwszy film Fischingera (München-Berlin Wanderung) obraz A Journey to Avebury (1971) sk?adaj?cy si? z zatrzymanych w kadrze plenerów z okolic Avebury sfilmowanych w typowy dla pó?niejszych prac Jarmana, malarski sposób. Rok pó?niejszy Garden of Luxor eksploruje w?tki typowe dla newageowych zainteresowa? artysty oraz przypominaj?ce nieco twórczo?? Kennetha Angera - mistycyzm Egiptu i fascynacj? m?skim cia?em. Kolejny film, Art of Mirrors z 1973 powsta? podczas zdj?? do pierwszej, cho? uko?ocznej dopiero w 1980 roku pe?nometra?owej pracy artysty - In The Shadow of the Sun. Ten okres z ?ycia artysty dokumentuje zrealizowany technik? poklatkow? film Sloane Square (1975-76) - nazwa od nazwy placu na którym skupia?o si? londy?skie ?ycie niezale?ne lat 70.

In the Shadow of the Sun to jedyny z pe?nometra?owych i ca?kowicie afabularnych filmów Jarmana, zrealizowany technik? kola?u. Nawi?zuje do prac Duchampa, Man Raya i Legera - artystów szukaj?cych w filmie mo?liwo?ci rozwini?cia ?rodków charakterystycznych dla tradycyjnego malarstwa. Praca nad filmem trwa?a z przyczyn finansowych 8 lat. Muzyk? napisa?a grupa Throbbing Gristle, któr? tworzyli bliscy przyjaciele Jarmana.

Jego pierwszy pe?nometra?owy film Sebastiane (1975) rozpocz?? seri? filmowych biografii, na które z?o?y?y si? pó?niejsze : Caravaggio (1986), Edward II (1991) i Wittgenstein (1993). Równolegle powstawa?y filmy poruszaj?ce problematyk? spo?eczn? i polityczn?: Jubilee (1977), The Last of England (1987). Aria z 1987 roku stanowi ostatni fragment pe?nometra?owego filmu o tym samym tytule, sk?adaj?cego si? z dziesi?ciu etiud wyre?yserowanych przez ró?nych re?yserów (m.in. Godard, Russel, Altman). W przebitkach pojawia si? ulubiona aktorka re?ysera, Tilda Swinton.

Zafascynowany, podobnie do Kennetha Angera, problematyk? i estetyk? homoerotyczn?, uczyni? z niej temat wi?kszo?ci swoich filmów anga?uj?c do nich hermafrodycznych aktorów takich jak Kevin Collins czy Tilda Swinton. Ostatnie prace: The Garden (1990), Blue (1993) i Glitterburg (1994) chorego na AIDS Jarmana maj? charakter intymnych video-dzienników, sumuj?cych artystyczne, estetyczne i ?yciowe do?wiadczenia artysty.

W ostatnim okresie ?ycia Jarman zaj?? si? pisaniem, wyda? kilka pisanych poetck? proz? dzienników zapocz?tkowanych tomem At Your Own Risk (1992). Jarman jest tak?e autorem kilku teledysków grup zwi?zanych ze ?rodowiskiem gejowskim, m.in. Psychic TV, Pet Shop Boys czy The Smiths.

Wi?ko?? filmów Jarmana ukaza?a si? ta?mach VHS oraz DVD. Kilka wczesnych filmy krótkometra?owych do??czono do wydania DVD filmu The Tempest, jego teledyski dla The Smiths mo?na znale?? na DVD The Complete Picture. W polskich kinach pokazywany by? jedynie film Caravaggio.

tekst: Roman Soroko, ?ukasz Knasiecki
 
 A Journey to Avebury, 1971, reżyseria
Garden of Luxor, 1972, reżyseria
Art of Mirrors, 1973, reżyseria
Fire Island, 1974, reżyseria
Duggie Fields, 1974, reżyseria
Picnic at Ray's, 1975, reżyseria
Gerald's Film, 1976, reżyseria
Sebastiane, 1976, reżyseria
Jubilee, 1977, reżyseria
The Tempest, 1979, reżyseria
In The Shadow of the Sun, 1980, reżyseria
T.G.: Psychic Rally in Heaven, 1981, reżyseria
Sloane Square: A Room of One's Own, 1981, reżyseria
Pirate Tape, 1983, reżyseria
Imagining October, 1984, reżyseria
The Angelic Conversation, 1985, reżyseria
Caravaggio, 1986, reżyseria
Aria (segment "Depuis le jour"), 1987, reżyseria
The Last of England, 1987, reżyseria
War Requiem, 1989, reżyseria
The Garden, 1990, reżyseria
Pet Shop Boys: Videography ("It's a sin" & "Rent"), 1991, reżyseria
Edward II, 1991, reżyseria
Blue, 1993, reżyseria
Wittgenstein, 1993, reżyseria
Glitterbug, 1994, reżyseria 

Derek Jarman


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
David Wojnarowicz
Kenneth Anger
Jean Genet
Matthias Müller
Fireworks
Inauguration of the Pleasure Dome
Puce Moment