Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Harry Smith
 
ur. 1923 w Portland, USA, zm. 1991 w Chelsea Hotel, Nowy Jork, USA
narodowość: USA
 
 Harry Smith to posta? niezwyk?a w ?wiecie sztuki XX wieku. Muzykolog (autor legendarnej, kompilacji Antologia Muzyki Ameryka?skiej), prekursor New Age - mi?o?nik ezoteryki i filozofii Wschodu, malarz, antrolpolog, bitnik i filmowiec.

Zainteresowanie Smitha filmem animowanym to przede wszystkim fascynacja animacj? europejsk? - przedwojennymi filmami Len Lye`a i Oskara Fischingera. Pierwsze, powsta?e pod koniec lat 40. filmy Smitha to niezwykle barwne, abstrakcyjne animacje realizowane nierzadko w technice animacji bezpo?redniej. Prace te zapowiadaj? ju? estetyk? psychodelii, która mia?a zdominowa? kultur? ameryka?sk? po kilkunastu latach. Mimo cz?stego wykorzystywania figur geometrycznych, animacja Smitha to g?ównie organiczna abstrakcja spod znaku Jeana Miro, próba nawi?zania do czystych, absolutnych filmów Fischingera za pomoc? malarskiej estetyki filmów Len Lye`a z po?owy lat 30.

Inspiracj? dla tych prac by?y nierzadko stany wywo?ane narkotykami, popularnymi w?ród kultury bitników i powojennej bohemy artstycznej Zachodniego Wybrze?a. Filmy Smitha to tak?e kontynuacja Fischingerowskiego poszukiwania relacji mi?dzy obrazem (w szczególno?ci kolorem) i muzyk?.

Kolejne filmy Smitha to odej?cie w stron? kola?owej abstrakcji figuratywnej inspirowanej buddyzmem i Kaba??. Jego najwa?niejszy, ponadgodzinny film z tego okresu to nr 12 - Smith numerowa? wszystkie swoje filmy - znany tak?e pod nadan? przez Jonasa Mekasa nazw? Heaven and Earth Magic.

Mnogo?? zainteresowa? Smitha nie pozwala?a mu skupi? si? na niezwykle pracoch?onnym filmie animowanym - w kolejnych latach powstawa?y tylko ich krótkie fragmenty. Ostatnie lata ?ycia artysta sp?dzi? dziel?c mieszkanie z Allenem Ginsbergiem, tworz?c kolejne kolekcje (m.in. najwi?ksz? na ?wiecie kolekcj? papierowych modeli samolotów czy kolekcj? ukrai?skich pisanek). Za swoje dokonania w dziedzinie archiwizacji klasyki korzennej muzyki ameryka?skiej zosta? uchonorowany w 1991 roku presti?ow? nagrod? Grammy.
 
 
  1. Singh Rani (red.), Think of the Self Speaking - Harry Smith - Selected Interviews, Elbow/Cityful, Seattle, 1999
 
 
  1. Harry Smith Archives
 
 Film Number 1 (A Strange Dream), 1948, reżyseria
Film Number 2 (Message from the Sun), 1948, reżyseria
Film Number 3 (Interwoven), 1949, reżyseria
Film Number 4 (Fast Track), 1949, reżyseria
Number 5 (Color abstraction. Homage to Oskar Fischinger), 1950, reżyseria
Film Number 6 [Untitled 3-D Abstraction], 1950, reżyseria
Film Number 7 (Color Study), 1951, reżyseria
Film Number 8 [Untitled Black & White Collage], 1957, reżyseria
Film Number 9 [Untitled Color Collage], 1957, reżyseria
Film Number 10 (Mirror Animations), 1957, reżyseria
Film Number 11 Mirror Animations, 1957, reżyseria
Film Number 12 [Untitled] aka "Heaven and Earth Magic", 1964, reżyseria
Film Number 13 Oz, 1962, reżyseria
Film Number 14 Late Superimpositions, 1964, reżyseria
Film Number 15 [Untitled Animation of Seminole Patchwork], 1966, reżyseria
Film Number 16 Oz: The Tin Woodman's Dream, 1967, reżyseria
Film Number 17 Mirror Animations (Extended Version), 1979, reżyseria
Film Number 18 Mahagonny, 1980, reżyseria
Film Number 19 [Untitled Excerpts from Film Number 13], 1980, reżyseria
Film Number 20 Fragments of a Faith Forgotten, 1981, reżyseria 

Harry Smith

Len Lye
Swinging the Lambeth Walk
Colour Box, The
Number 5 (Color abstraction. Homage to Oskar Fischinger)
Film Number 10 (Mirror Animations)
Film Number 7 (Color Study)
animacja bezpo?rednia


3CINEMA | Ludzie | Harry Smith