Środa, 16 października 2019 
 Marcel Duchamp
 
ur. 1887, zm. 1968
narodowość: FRA
 
 Marcel Duchamp przy pracy nad filmem <i>Dreams that money can buy</i>

Jeden z najwa?niejszych artystów XX wieku.

M?odo?? sp?dzi? w Pary?u w?ród bohemy artystycznej Montrmartru, gdzie tworzy? obrazy pod wp?ywem fowizmu, futuryzmu i kubizmu. W 1915 roku przeniós? si? do Stanów Zjednoczonych gdzie wydawa? dadaistyczne pisma oraz sporadycznie tworzy?. Swoj? ide? anty-sztuki wprowadza? w ?ycie wystawiaj?c na wystawie pisuar (Fontanna), tworz?c ready-mades (absurdalnie zestawione obiekty ?ycia codziennego), rotoreliefy (wywo?uj?ce wra?enie iluzji ruchome dyski) czy zagadkowe instalacje (Panna m?oda...). Drug? cz??? ?ycia sp?dzi? (jak sam twiedzi?) g?ównie na grze w szachy, która by?a jego najwi?ksz? pasj?.

Twórczo?? filmowa Duchampa jest znikoma, aczkolwiek bardzo interesuj?ce. Stworzy? dwa filmy, oba oparte na rotoreliefach - Anemic Cinema z 1927 roku oraz fragment Discs w filmie Hansa Richtera Dreams That Money Can Buy z 1947 roku.

Oto co mówi? o filmie w wywiadzie, który przeprowadzi? z nim Pierre Cabanne (za Czas - strona o sztuce Waldemara Pranckiewicza).

Film bawi? mnie szczególnie od strony optycznej. Zamiast robi? maszyny obrotowe, jak w Nowym Jorku, powiedzia?em sobie "Dlaczego nie poobraca? si? w filmie?" To o wiele ?atwiejsze. Nie interesowa?o mnie samo robienie filmów, traktowa?em to po prostu jako prostszy sposób osi?gni?cia efektów optycznych. Kiedy ludzie mówi?, ?e robi?em filmy, odpowiadam, nie robi?em, by? to wygodny sposób - teraz jestem o tym szczególnie przekonany - osi?gania tego, co chcia?em. Poza tym film by? zabaw?. Przy prymitywnej wtedy aparaturze praca posuwa?a si? milimetr po milimetrze. By?o ma?e kó?ko z podzia?k? milimetrow?, filmowa?o si? obraz po obrazie. Trwa?o to dwa tygodnie. Kamera nie mia?a okre?lonej szybko?ci - jeden ba?agan - a ?e filmowa?a raczej szybciej ni? wolniej, dawa?o to zaskakuj?ce efekty optyczne. Musieli?my zrezygnowa? z mechanizacji i robi? wszystko samemu. Powrót do r?ki, by tak rzec.
 
 Anemic Cinema, 1927, reżyseria
Discs w: Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments), 1947, reżyseria 

Marcel Duchamp

3CINEMA | Ludzie | Marcel Duchamp