Środa, 16 października 2019 
 Bruce Conner
 
ur. 1933 w McPherson, Kansas, Stany Zjednoczone
narodowość: USA
 
 Bruce Conner, <i>Bombhead</i>, fotomonta?, 1989

Wszechstronny artysta tworz?cy na zachodnim brzegu Stanów Zjednoczonych. Uznanie zdoby? przede wszystkim za spraw? swoich rze?b, asambla?y i eksperymentalnych filmów. Na pocz?tku lat 70. Conner zwi?za? si? na kilka lat z ameryka?skim rynkiem galeryjnym a jego prace (g?ównie rze?by) pojawi?y si? we wszystkich wa?niejszych ameryka?skich muzeach. Po kilku latach Conner zerwa? kontakty z nowojorskim, zinstytucjonalizowanym ?wiatem sztuki i wróci? na zachodnie wybrze?e, gdzie mieszka i tworzy do dzi?. Prace Connera doczeka?y si? uznania ponownie w roku 2000, kiedy to otwarto objazdow?, retrospektywn? wystaw? prac artysty zatytu?owan? 2000BC: The Bruce Conner Story. Równocze?nie jego film A Movie zosta? wpisany (jako jednen z nielicznych filmów eksperymentalnych) do Rejestru Narodowej Biblioteki Kongresu w Stanach Zjednoczonych, zawieraj?cego list? najwybitniejszych osi?gni?? kultury ameryka?skiej.

Filmowe prace Connera s? uznawane obok filmów Kennetha Angera za jedn? z g?ównych inspiracji teledysków ery MTV. Zwi?zany pocz?tkowo z kultur? bitników Conner wprowadza? do swoich filmów ju? we wczesnych latach 60. bardzo szybki (dzi? powiemy "teledyskowy") monta? oraz obrazy wyprzedzaj?ce o kilka lat estetyk?, która opanowa?a czasy kontestacji. ?cie?ka d?wi?kowa jego filmów cz?sto sk?ada si? z kola?y nagra? popowych. Kultura popularna wykorzysta?a elementy filmów Connera w uproszczony, przeciwny do zamierze? artysty sposób. Rozp?yn?? si? gdzie? krytyczny stosunek do ameryka?skiej rzeczywisto?ci lat 60., a elementy wizualne zosta?y przekszta?cone w kierunku modnej estetyki psychodelicznej i pop-artowskiej. Sam Conner zrealizowa? na pro?b? Briana Eno i Davida Byrne film do jednego z utworów ich prze?omowej, samplingowej (techniki b?d?cej de facto d?wi?kowym odpowiednikiem found-footage) p?yty My Life in A Bush of Ghosts - America is Waiting.

Ulubion? technik? Connera jest found-footage - jego filmy sk?adaj? si? z przemieszanych fragmentów zapomnianych dokumentów, kronik filmowych i fabularnych filmów klasy B. Ich undergroundowy (tani, "brudny") i nieco melancholijny charakter koreluje z przedstawian? w nich negatywn?, cho? nie pozbawion? elementów ironii i humoru ocen? kondycji wspó?czesnego spo?ecze?stwa. Na przestrzeni niemal 50 lat Bruce Conner zrealizowa? zaledwie kilkana?cie krótkich filmów, które konsekwentnie buduj? jego "sentymentalnie katastroficzn?" wizj? artystyczn?. Wiele z tych filmów istnieje w kilku, a czasem kilkunastu ró?nych wersjach co dobitnie ?wiadczy o obsesyjnym perfekcjonizmie Connera, który potrafi pracowa? nad kilkunastominutowym filmowym kola?em nawet kilka lat.
 
 
  1. Brakhage Stan, Film At Wit's End, Nowy Jork, McPhreson & Co., 0
 
 A Movie, 1958, reżyseria
Cosmic Ray, 1961, reżyseria
Vivian, 1964, reżyseria
Leader, 1964, reżyseria
Ten Second Film, 1965, reżyseria
Cosmic Ray I, 1965, reżyseria
Cosmic Ray II, 1965, reżyseria
Cosmic Ray III, 1965, reżyseria
Class Picture, 1965, reżyseria
Looking for Mushrooms, 1965, reżyseria
Breakaway, 1966, reżyseria
Easter Morning Raga, 1966, reżyseria
Luke, 1966, reżyseria
The White Rose, 1967, reżyseria
Liberty Crown, 1967, reżyseria
Looking for Mushrooms, 1961-67, reżyseria
Take the 5:10 to Dreamland, 1967, reżyseria
Report, 1963-67, reżyseria
Report, 1964-68, reżyseria
Antonia Christina Basilotta, 1968, reżyseria,
Coming Attractions, 1968, reżyseria
Permian Strata, 1969, reżyseria
Marilyn Times Five, 1968-73, reżyseria
Crossroads, 1976, reżyseria
Mongoloid, 1978, reżyseria
Valse Triste, 1979, reżyseria
America Is Waiting, 1982, reżyseria
Television Assassination, 1963-95, reżyseria 

Bruce Conner

3CINEMA | Ludzie | Bruce Conner