Środa, 16 października 2019 
 Jean Cocteau
 
ur. w 1889 r., zm. w 1963 r.
narodowość: FRA
 
 Niezwykle wp?ywowy francuski artysta, pisarz i twórca filmowy. Jeden z ojców mi?dzywojennej awangardy, autor poezji, baletów, oper, tak?e malarz i rze?biarz. Twórczo?? Cocteau przenikaj? wp?ywy surrealizmu, kubizmu, psychoanalizy i nowych trendów w muzyce powa?nej.

Cocteau wychowa? si? w bogatej rodzinie paryskiej, któr? wstrz?sn??o samobójstwo ojca, gdy artysta mia? 9 lat. Jako nastolatek Cocteau zacz?? pisa? poezje, pierwszy tomik opublikowa? w wieku 19 lat. Poezja pozosta?a na zawsze najwa?niejsz? form? twórcz? artysty, której podporz?dkowywa? dzia?alno?? w innych dziedzinach sztuki. W latach 20. artysta wspó?pracowa? m.in. ze Strawi?skim, boryka? si? z opiumowym na?ogiem, napisa? tak?e kilka ksi??ek, w tym najwa?niejsz? - Les Enfants Terribles w 1929 roku.

W 1930 roku powsta? pierwszy film Coceteau, mitologiczno - surrealistyczna Le Sang d'un Poete (Krew Poety), typowa dla artysty eksploracja w?asnego wn?trza, przemieszania w?tków realnych i marze? sennych. Kolejny film powsta? dopiero w roku 1946, by?a to poetycka, niezwykle pi?knie sfilmowana wersja Pi?knej i Bestii. Wyst?pi? w nim Jean Marais, ulubiony aktor artysty, dla którego przez wiele lat Cocteau pisa? specjalnie scenariusze.

W 1950 roku artysta powróci? do mitologii by nakr?ci? wspó?czesn? wersj? mitu Orfeusza w filmie Orphee. W tym czasie Cocteau "odkry?" m?odego ameryka?skiego filmowca, Kennetha Angera i zaprosi? go do Francji, w której ów sp?dzi? niemal ca?e lata 50-te. ??cz?ce b?d?cych w tak ró?nym wieku (ró?nica 40-lat) artystów zami?owanie do mitologii i tematyki homoerotycznej nie zaowocowa?o niestety ?adnym efektem artystycznym, cho? by?y plany sfilmowania jednego z baletów Cocteau przez Angera.

Dwa lata przed ?mierci? Cocteau uko?czy? swoje najwa?niejsze dzie?o - opowiadaj?cy o ?mierci Le Testament d'Orphee, w którym sam zagra? g?ówn? rol?.
 
 
  1. Jean Cocteau, official website
  2. Cocteau website
 
 Le Sang d'un Poete, 1930, reżyseria
La Belle et la Bete, 1946, reżyseria
Les Parents Terribles, 1948, współpraca
Les Enfants Terribles, 1949, współpraca
Orphee, 1950, reżyseria
Le Testament d'Orphee, 1961, reżyseria 

Jean Cocteau

3CINEMA | Ludzie | Jean Cocteau