Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 John Cage
 
ur. w 1912 r., zm. w 1992 r.
narodowość: USA
 
 Kompozytor, filozof i teoretyk muzyki.

Cage jest w?a?ciwie wzorcem bezkompromisowego, awangardowego artysty. Przez niemal ca?y XX wiek penetrowa? niezbadane rejony muzyki, stworzy? poj?cie muzyki eksperymentalnej.

Zwi?zki Cage'a z kinem eksperymentalnym si?gaj? latach 30., kiedy to m?ody artysta wspó?pracowa? z samym Oskarem Fischingerem przy pracy nad jego dzie?em Optical Poem. Jego wp?yw na m?odego artyst? nie mo?e by? przeceniony, sam Cage po latach pisa?:

Fischinger zmieni? ca?kowicie moje podej?cie do muzyki, zwracaj?c uwag? na d?wi?ki natury, przypadkowe ha?asy, szumy, wreszcie cisz?.

W nast?pnych latach jego zwi?zki z kinem eksperymentalnym by?y coraz cz?stsze, pracowa? m.in. przy klasycznym filmie Mayi Deren On Land czy Marcelem Duchampem przy filmie Discs.

Posta? samego artysty sportretowa? w jednej z cz??ci swojego eksperymentalnego dokumentu Four American Composers, Peter Greenaway.

 
 An Optical Poem, 1937, muzyka
At Land, 1944, aktor
Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments), 1947, muzyka
Four American Composers, 1983, muzyka 

John Cage

3CINEMA | Ludzie | John Cage