Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Robert Breer
 
ur. w 1926 roku w Detroit (USA)
narodowość: USA
 
 Artysta ameryka?ski, jeden z z najwa?niejszych twórców wspó?czesnego eksperymentalnego filmu animowanego.

Breer uko?czy? malarstwo na Uniwersytecie Stanford w Stanach Zjednoczonych. Lata 50. sp?dzi? w Europie, gdzie jako malarz uczestniczy? w wystawach geometrycznych abstrakcjonistów. Z biegiem czasu Breer skierowa? swoje zainteresowania w kierunku ruchu, co zaoowocowa?o prac? z rze?b? kinetyczn? i filmem.

Mieszkaj?c w Pary?u Breer stworzy? swoje pierwsze, wielokrotnie nagradzane animacje. Pierwsze filmy Breera w serii Form Phases by?y prostym rozwini?ciem jego prac malarskich - przedstawia?y wprawione w ruch geometryczne, neoplastyczne formy, jasno nawi?zuj?ce do dokona? Hansa Richtera. W kolejnych latach artysta uwolni? si? od zamkni?tej formalnie abstrakcji geometrycznej by stworzy? kilka filmów swobodn?, rysowan? kresk?. Te oscyluj?ce mi?dzy niedba?? abstrakcj? i przedstawieniem zabawne filmy przynios?y mu spor? popularno?? - by wymieni? Cats z 1956 roku czy o rok pó?niejszy A Man and His Dog Out for Air.

W mi?dzyczasie artysta zainspirowany mi?dzywojennym kola?em i rodz?cym si? pop-artem rozpocz?? prac? z filmami kola?owymi, stosuj?c technik? animacji pojedynczej klatki filmowej, polegaj?c? na tworzeniu filmów z szeregów ró?nych obrazów, z których ka?dy zajmuje tylko jedn? klatk? filmow?. Prze?omowym filmem dla eksperymentalnej animacji zrealizowanym w tej technice by? Recreation, kilkuminutowy pop-artowy kola?, który ze wzgl?du na sw? szybko?? i nat?ok elementów odbierany móg? by? przez widza jedynie w pod?wiadomy sposób.

Po koniec lat 50. Breer powróci? do Stanów Zjednoczonych, gdzie triumfy ?wi?ci? abstrakcyjny ekspresjonizm, który w ?wiat kina stara? si? artysta przenie?? filmem Blazes. Mieszkaj?c w Nowym Jorku Breer uczestniczy? w ruchu pop-art, wspó?pracowa? z wieloma artystami, m.in. z Robertem Rauschenbergiem i Claesem Oldenburgiem, na podstawie performace którego zrealizowa? film Pat's Birthday.

Na pocz?tku lat 70. Breer rozpocz?? realizacj? filmów w technice rotoskopowej, polegaj?cej na odrysowywaniu konturów form z uprzednio nakr?conego kamer? przedstawiaj?cego materia?u. Ta technika, wykorzystywana wówczas g?ównie w reklamie, pozwoli?a Breerowi realizowa? nieco d?u?sze, 10-minutowe filmy, w tym takie arcydzie?a jak Fuji.

W kolejnych latach Breer eksperymentowa? rozszerzaj?c odkryte przez siebie techniki, w??czaj?c do swoich filmów zdj?cia wykonane kamer? w tradycyjny sposób, zawsze jednak zachowuj?c typowe dla siebie elementy humoru i zaskoczenia. Jego filmy charakteryzuj? si? niezwyk?? urod? plastyczn?, a tak?e zupe?n? dowolno?ci? w doborze tematyki - wiele filmów pozbawionych jest zreszt? jakiejkolwiek narracji znaczeniowej, proponuj?c jedynie co? na kszta?t narracji graficznej, w której poszczególne elementy i formy obrazu ??czone s? ze sob? w ci?g wykorzystuj?c podobie?stwo kszta?tu czy koloru. Jak powiedzia? w wywiadzie w roku 1971:

W swoich wszystkich pracach staram zaskoczy? siebie samego czym? nowym, a jedyna droga, jak? mo?na zaskoczy? siebie samego to stworzenie sytuacji, w której mo?e wydarzy? si? b??d, wypadek..

Od lat 60. Breer realizuje wszystkie swoje filmy rysuj?c poszczególne kadry na kartkach, u?ywaj?c o?ówka, flamastra czy p?dzla oraz stosuj?c obok klasycznych ró?norodne techniki animacji, takie jak animacja rotoskopowa, animacja kola?owa. Artysta mieszka aktualnie w stanie Nowy Jork, gdzie jest wyk?adowc? kontynuuj?c jednocze?nie swoj? ju? ponad 50-letni? karier? filmow?, której owocem jest przesz?o 40 filmów.
 
 
  1. Starr Cecile, Russet Robert,, Experimental Animation - Origins of New Art, Da Capo, Nowy Jork, 1976
  2. Leger Jackie, Robert Breer - Animator, www.awn.com
  3. Camper Fred, On Visible Strings, Chicago, Chicago Reader, 1997
  4. Burford Jennifer L., Robert Breer, Re-Voir Video, Pary?, 1999
  5. Simon Elena Pinto, Robert Breer's LMNO, w: (ró?ni), Millenium Film Journal nos. 4/5, , Nowy Jork, 1979
  6. Macdonald Scott, A Critical Cinema 2, University of Los Angeles, Los Angeles, 1992
 
 Form Phases I, 1952, reżyseria
Form Phases II, 1953, reżyseria
Form Phases III, 1953, reżyseria
Form Phases IV, 1954, reżyseria
Recreation, 1956, reżyseria
Recreation 2, 1956, reżyseria
A Man and His Dog Out for Air, 1957, reżyseria
Jamestown Baloos, 1957, reżyseria
Inner and Outer Space, 1960, reżyseria
Homage to Jean Tinguely's Homage to New York, 1960, reżyseria
Blazes, 1961, reżyseria
Pat's Birthday, 1962, reżyseria
Breathing, 1963, reżyseria
Fist Fight, 1964, reżyseria
66, 1966, reżyseria
69, 1968, reżyseria
70, 1970, reżyseria
Gulls & Buoys, 1972, reżyseria
Fuji, 1973, reżyseria
Rubber Cement, 1976, reżyseria
77, 1977, reżyseria
LMNO, 1978, reżyseria
T.Z., 1979, reżyseria
Swiss Army Knife With Rats and Pigeons, 1980, reżyseria
Trial Balloons, 1982, reżyseria
Bang!, 1986, reżyseria
Blue Monday, 1988, reżyseria
A Frog On the Swing, 1989, reżyseria
Sparkill Ave!, 1992, reżyseria
Linoleoum (dokument o arty?cie), 1996, aktor
Time Flies, 1997, reżyseria 

Robert Breer

3CINEMA | Ludzie | Robert Breer