Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Julian Antonisz
 
ur. 1941, zm. 1987
narodowość: POL
 
 Jeden z najwa?niejszych twórców eksperymentalnej animacji.

Antonisz (a w?a?ciwie Antoniszczak), absolwent krakowskiej ASP by? jednym z za?o?ycieli legendarnego Studia Filmów Animowanych w Krakowie. W swoich filmach stosowa? ró?norodne techniki animacji, w??cznie z rysowaniem bezpo?rednio na ta?mie filmowej. Skonstruowa? tak?e wiele unikalnych urz?dze? mechanicznych u?atwiaj?cych prac? w technice non camerowej.

Filmy Antoniszczaka pe?ne s? surrealistycznego humoru, cz?sto wzbogacanego przez celowo pokaleczon? narracj? s?own? i nawi?zuj? cz?sto do absurdu socjalistycznej rzeczywisto?ci. Rysunki nanoszone s? niedbale, grub?, "dzieci?c?" kresk?. Za dobry wst?p do twórczo?ci Antoniszczaka mo?e pos?u?y? film Jak dzia?a jamniczek z 1971 roku, opisujacy w sposób mechaniczny budow? jamnika.

Julian Antoniszczak pozostaje jednym z najciekawszych artystów polskich XX wieku, jego spu?cizna wci?? jednak czeka na nale?ne jej uznanie.

Patrz tak?e: Tysi?c i jeden drobiazgów Juliana Antonisza.
 
 Fobia, 1967, reżyseria
W szponach seksu, 1969, reżyseria
Jak dzia?a jamniczek, 1971, reżyseria
Film o sztuce... (biurowej), 1975, reżyseria
Dziadowski blues non camera, czyli nogami do przodu, 1978, reżyseria
Ostry film zaanga?owany. Non camera, 1979, reżyseria
Pan Tadeusz ksi?ga I - Gospodarstwo, 1980, reżyseria
Polska Kronika Noncamerowa, 1981-1986, reżyseria 
3CINEMA | Ludzie | Julian Antonisz