Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Kenneth Anger
 
ur. 3.02.1927 Santa Monica (USA)
narodowość: USA
 
 Jedna z najwa?niejszych postaci ameryka?skiego filmu awangardowego.

Re?yser, okultysta, pisarz i kolekcjoner pami?tek po z?otych latach Hollywood.

FAJERWERKI

Kenneth Anger, 8-letni aktor

Kenneth Wilbur Anglemyer wychowa? si? na zachodnim wybrze?u USA, w okolicach Hollywood. Jego babka pracowa?a jako charakteryzatorka wielu gwiazd filmowych, tote? Anger sp?dzi? dzieci?stwo s?uchaj?c setek historii o magicznym ?wiecie filmu i aktorskich s?aw. Sam zreszt? Anger jako 8-letnie dziecko zagra? rol? ksi?cia w hollywoodzkiej produkcji Snu nocy letniej. Artysta wychowywa? si? wi?c w samym centrum filmowego ?wiata, znajduj?cego si? w dodatku w swoim z?otym okresie - i te okoliczno?ci niew?tpliwie wywar?y wp?yw na jego dalsze ?ycie i twórczo??.

Nastoletni Anger wst?pi? do szko?y plastycznej, wtedy te? rozpocz??a si? jego trwaj?ca przez ca?e ?ycie fascynacja okultyzmem i magi? spod znaku Aleistera Crowleya. Anger jest w tej chwili jednym z najwi?kszych znawców i kolekcjonerów dzie? Crowleya, kontynuatorem jego zainteresowa? ??cz?cych praktyki seksualne i magi?. Uwa?a tak?e, i? jego filmy posiadaj? ow? magiczn? moc, s? rytua?ami rzucaj?cymi na widza okre?lone czary.

Te m?odzie?cze fascynacje zbieg?y si? z odkryciem przez Angera w?asnej, homoseksualnej a zarazem pasywnej, masochistycznej natury. Wyrazem tych do?wiadcze? sta? si? pierwszy oficjalny (jako dziecko Anger zrealizowa? ju? bowiem kilka filmów) film Kennetha Angera - Fireworks. Czarno-bia?e, 15-minutowe Fajerwerki artysta nakr?ci? w domu swoich rodziców podczas ich weekendowej nieobecno?ci z pomoc? swoich przyjació?. Niespe?na osiemnastoletni Anger sam zagra? g?ówn? rol? m?odzie?ca prze?ywaj?cego seksualn? inicjacj? w towarzystwie muskularnych, sadystycznych marynarzy. Film w magiczny sposób ??czy w sobie elementy surrealistycznie zabarwionego po??dania z estetyk? niemieckiego ekspresjonizmu i poetyckich filmów francuskich. Sam Anger cz?sto zaznacza? i?:

Te obrazki s? wszystkim co mia?em do powiedzenia o byciu siedemnastolatkiem, Marynarka Stanów Zjednoczonych, ameryka?skie Bo?e Narodzenie i Czwarty Lipca.

Niezwykle odwa?ny jak na puryta?skie lata 40. film nie mia? oczywi?cie szans na jakiekolwiek rozpowszechnianie, tote? Anger zdecydowa? si? na zaprezentowanie go swojemu mistrzowi i wys?a? film na festiwal organizowany we Francji przez poet? i re?ysera, Jeana Cocteau. Nios?cy w sobie ?lady jego w?asnego Le Sand d'Poet film zafascynowa? Cocteau, który pisa? o nim:

Ten obraz wyrasta z jednej z tych pi?knych nocy, z których wynurzaj? si? wszystkie, prawdziwe dzie?a. Dociera b?yskawicznie do naszej duszy, a to jest bardzo rzadkie.

Cocteau zaprosi? m?odego Amerykanina do Francji, który pojawi? si? w niej w roku 1950. W mi?dzyczasie Anger stara? si? jeszcze zrealizowa? ambitny, kolorowy, pe?nometra?owy projekt opowiadaj?cy o hollywoodzkiej gwie?dzie i rytua?ach jej dnia powszedniego, fascynacji strojami i celebrowaniem ?ycia. Z powodu k?opotów finansowych, które zreszt? n?ka? mia?y artyst? przez ca?e ?ycie, uko?czonych zosta?o jedynie kilka minut filmu, zatytu?owanego Puce Moment.

PARY?.

Kadr(y) z filmu `Rabbit`s Moon`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Rabbit`s Moon`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Eaux d`Artifice`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Eaux d`Artifice`, reż. Kenneth Anger

We Francji Anger szybko si? odnalaz?, zg??biaj?c z pasj? d?ug? histori? europejskiej kultury. Przez 10 lat ?ycia w Pary?u pracowa?, dzi?ki znajomo?ci z Henri Langlois, w Filmotece Francuskiej.

W 1950 roku Anger w udost?pnionym podczas nieobecno?ci Jean-Pierre Melville'a studio w?asnor?cznie wykona? papierowe dekoracje (przypominaj?ce nieco te z jego aktorskiego, hollywoodzkiego debiutu) do planowanego filmu Rabbit's Moon. Ten okres by? szczególnie trudny dla artysty, który maj?c k?opoty ze zrozumieniem w?asnej seksualno?ci popada? w nastroje samobójcze, których film sta? si? wyrazem. Osadzona w konwencji Comedie dell'Arte fabu?a opowiada archetypiczn? histori? Pierrota, artysty i narcyza, który umiera poszukuj?c idea?u wyobra?anego przez kobiecy pierwiastek symbolizowany przez ksi??yc i posta? Kolumbiny, któr? podsuwa mu by nast?pnie zabra? m?ska, sadystyczna figura Arlekina. Ten zrealizowany przez 23-letniego zaledwie artyst? film zachwyca swobodnym operowaniem mitem oraz obc? przecie? Angerowi, klasyczn? kultur? europejsk?. Jednocze?nie stanowi kolejne, nieuko?czone dzie?o Angera, który po kilku dniach zosta? wyrzucony ze studia i film zmontowa? dopiero w latach 70.

W kolejnych latach Angera zainteresowa?a historia budowniczego s?ynnych fontann Tivoli, zepsutego arystokraty w?oskiego ?yj?cego w XVI wieku. Powsta? jedynie kilkunastominutowy fragment planowanego filmu nazwany Eaux d'Artifice. Magiczna symfonia wody, tryskaj?cych ?róde? i kamiennych fontann staje si? t?em spaceru ubranej w strój z epoki tajemniczej postaci. ?wietnie zsynchronizowany z muzyk? Vivaldiego film zosta? podczas obróbki zabarwiony na niebiesko i stanowi jedno z najdoskonalszych, nie poddaj?cych si? klasyfikacji dzie? Kennetha Angera.

INAUGURACJA.

W 1954 roku Anger wróci? na kilka lat do Ameryki, gdzie odnalaz? si? w kr?gu artystycznej bohemy zainteresowanej okultyzmem. To w?a?nie w tym ?rodowisku odby? si? wielki bal przebiera?ców, który zainspirowa? kolejny projekt filmowy Angera. Bal ów odby? si? w domu ekscentrycznego Samsona deBriera, a w?ród jego uczestników byli m.in. Anais Nin (towarzyszka Henry Millera), Curtis Harrington i Marjorie Cameron. Przygotowania do balu trwa?y wiele miesi?cy, tote? stroje (tematem wiod?cym balu by?y postacie bogów) prezentowa?y si? niezwykle efektownie. Orgiastyczna impreza, zainspirowana jednym z Crowleyowskich rytua?ów, w którym uczestnicy graj? postaci mitycznych bogów, sta?a si? zarodkiem filmu Inauguration of the Pleasure Dome. Wi?kszo?? materia?u wykorzystanego w filmie powsta?o podczas zaledwie jednego weekendu, na który Anger zaprosi? uczestników balu wraz ze swoimi strojami. Powsta? obraz, który w sposób najbardziej wyrazisty przywo?uje angerowsk? koncepcj? filmu jako rytua?u, no?nika magii. Typowe dla Angera swobodne przemieszanie w?tków dionizyjskich, biblijnych i zupe?nie wspó?czesnych (posta? Somnambulika z filmu Wiene) i cz?ste wykorzystanie superimpozycji wywo?uje z pozoru niezrozumia?y, jednak niezwykle hipnotyzuj?cy i magiczny efekt. Rytualny charakter filmu Anger podkre?la?:

U?ycie motywów fantastycznych i kolorystycznych jest ca?kowicie subiektywne, zupe?nie jakby spojrze? na ludzi przyjmuj?cych komuni? i zobaczy? to ich oczyma.

W tych te? czasach (rok 1955) Anger zaprzyja?ni? si? z dr Alfredem Kinseyem, autorem s?ynnej analizy zachowa? seksualnych Amerykanów. Kinsey jako pierwszy zreszt? kupi? od artysty kopi? jego filmu (Fireworks) czym uzupe?ni? swoj? olbrzymi? (5000 filmów) kolekcj? erotycznych i pornograficznych obrazów kolekcjonowanych w celach badawczych. Fascynacja ró?nymi obliczami seksu zbli?y?a Angera z Kinseyem, a punktem ??cz?cym ich pasje sta? si? nie kto inny, jak wcze?niej wspomniany Aleister Crowley, twórca poj?cia sex-magick i inicjator g?o?nych rytualnych orgii. W nied?ugim czasie powsta? pomys? podró?y do jednego z najbardziej tajemniczych miejsc w ?yciu Crowleya, opactwa Thelema na Sycylii, w którym w latach 20. ów mag urealnia? swoje teoretyczne rozwa?ania. Wizyt? dokumentuje pó?godzinny film zrealizowany z pomoc? Angera, wyemitowany w brytyjskiej telewizji. Kinsey zmar? w nast?pnym roku (fatum opactwa - powiada? Anger) po europejskich podró?ach.

HOLLYWOOD BABYLON

Ok?adka ksi??ki `Hollywood Babylon` Kennetha Angera

Kenneth Anger postanowi? pozosta? w Pary?u, gdzie by zebra? nieco ?rodków finansowych napisa? ksi??k? Hollywood Babylon. Ten przysz?y bestseller ??czy odwieczne zainteresowania Angera Hollywood i jego ciemnymi stronami. Opowiada historie tajemniczych ?mierci wielu gwiazd filmowych, ich nietypowych zachowa? seksualnych (masochizm Valentino, homoseksualizm Brando) burz?c mity idyllicznego ?ycia filmowych gwiazd i sprowadzaj?c je na Ziemi?. Ksi??ka sprzeda?a si? w kilkuset egzemplarzach we Francji, natomiast jej nieudolnie przet?umaczona na j?zyk angielski piracka wersja odnios?a olbrzymi sukces w Stanach Zjednoczonych (2 mln egzemplarzy). Profity z ksi??ki Anger uzyska? dopiero po latach, gdy ukaza?o si? legalne wydanie ksi??ki.

Kolejnym europejskim filmowym projektem Angera by?a ekranizacja g?o?nej erotycznej powie?ci Historia O, w którym Anger u?ywaj?c ówczesnej estetyki sado-macho chcia? opowiedzie? histori? z pogranicza wizji Markiza de Sade. Niestety, jak to u Angera bywa?o, uko?czono jedynie cz??? projektu (20 minut, powody finansowe) co przekona?o go do podj?cia decyzji o ostatecznym powrocie do Stanów.

NOWY JORK LAT 60.

Kenneth Anger i Bruce Baille, lata 60. Kadr(y) z filmu `Scorpio Rising`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Scorpio Rising`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Scorpio Rising`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Kustom Kar Kommandos`, reż. Kenneth Anger

Anger zatrzyma? si? w Nowym Jorku u ekscentrycznego ma??e?stwa awangardowych filmowców, Marii Menken oraz Willarda Maasa (którzy byli zreszt? pierwowzorem postaci z filmu Kto si? boi Virginii Woolf?). Cz?ste wycieczki Angera na Coney Island i fascynacja rodz?c? si? kultur? motocyklow? w?ród tamtejszej m?odzie?y zrodzi?a pomys? najbardziej znanego z jego filmów - Scorpio Rising. Fetyszyzm motocyklistów (dba?o?? o ubrania i swoje motory), ich antyameryka?ska symbolika (obcis?e skórzane ubrania, symbolika nawi?zuj?ca do Nazistów) wydawa?y si? idealn? alegori? nowej generacji zrywaj?cej z chrze?cija?sk? tradycj?. Nadej?ciem ery Wodnika i przebudzeniem si? Skorpiona. Film przedstawia grup? takich w?a?nie motocyklistów celebruj?cych przygotowywanie swoich motocykli, ubieranie obowi?zuj?cych strojów, wreszcie uczestniczenie w orgii i bezczeszczenie katolickiego o?tarza. Obrazy te przeplataj? si? z fragmentami archiwalnego filmu o dziejach Chrystusa (echa Bunuela) oraz zdj?ciami bohaterów kultury motocyklowej - Jamesa Deana i Marlona Brando. Anger zastosowa? w filmie prekursorski pomys? polegaj?cy na wype?nieniu ?cie?ki d?wi?kowej popularnymi przebojami popowymi z tamtych lat, idealnie wspó?graj?cymi z pozornie zupe?nie odleg?ym, mrocznym obrazem. Scorpio Rising sta? si? najcz??ciej na?ladowanym filmem Angera i da? pocz?tek ca?ej serii produkcji typu Dzikie Anio?y Rogera Cormana.

Dzi?ki popularno?ci filmu Angerowi uda?o si? uzyska? od Fundacji Forda grant w wysoko?ci 10.000 dolarów, za pomoc? którego zrealizowa? mia? kolejny, pe?nometra?owy projekt. Borykaj?cy si? jednak z problemami finansowymi przez ca?e ?ycie Anger wyda? grant na potrzeby ?yciowe, natomiast za reszt? zrealizowa? jedynie kilkuminutowy film Kustom Kar Kommandos, ukazuj?cy przepe?nione fetyszyzmem delikatne czyszczenie i polerowanie motocykla przez m?odego m??czyzn?. Fundacja Forda zako?czy?a dotowanie niezale?nego kina.

Anger stawa? si? kultow? postaci? w ?rodowisku nowojorskiej bohemy, ch?tnie zak?ada? zakrwawiony podkoszulek pochodz?cy pono? ze ?miertelnego wypadku m?odego motocyklisty czy bluz? New York Rangers, z usuni?tymi z ostatniego s?owa pierwsz? i ostatni? liter?. Jego problematyczny charakter i bezustanna mitomania prowadzi?y jednak do zrywania znajomo?ci ze wszystkimi lud?mi, których poznawa? na swojej drodze - los taki spotka? Stana Brakhage'a (po tym jak chcia? napisa? do swojej ksi??ki esej o Angerze), Amosa Vogla - dyrektora kina Cinema 16 i tak dalej. Innych bezpardonowo oskar?a? o kradzie? swoich pomys?ów, pocz?wszy na re?yserach mainstreamowych filmów z lat 60., sko?czywszy (w latach 80.) na twórcach wideoklipów doby MTV. Na wielu z nich Anger rzuca? (zreszt? zupe?nie powa?nie) wykorzystuj?c swoje magiczne zdolno?ci kl?twy, maj?ce pozbawi? ich zdrowia czy ?ycia.

LUCIFER RISING

Bobby Beausoleil przed budynkiem Rosyjskiej Ambasady Plakat do przegl?du filmów Kennetha Angera Kadr(y) z filmu `Invocation of My Demon Brother`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Invocation of My Demon Brother`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Invocation of My Demon Brother`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Lucifer Rising`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Lucifer Rising`, reż. Kenneth Anger Kadr(y) z filmu `Lucifer Rising`, reż. Kenneth Anger

W 1966 roku Anger zamieszka? w budynku by?ej Ambasady Rosysjkiej w San Francisco i zacz?? kompletowa? obsad? do projektu swojego ?ycia - nigdy nie uko?czonego i maj?cego mu zaj?? kolejnych 14 lat - filmu Lucifer Rising. Film mia? by? ho?dem dla Lucyfera (którego imi? Anger ma wytatuowane na piersiach), pojmowanego jako wywodz?cego si? z gnostyckich herezji upad?ego Anio?a ?wiat?a, który odradza si? i wraca na Ziemi?. Historia powstawania tego filmu jest d?uga i obfituje w zmiany aktorów oraz kompozytorów ?cie?ki d?wi?kowej. Pocz?tkowo posta? Lucyfera gra? Bobby Beausoleil, m?ody muzyk, którego Anger wypatrzy? na jednej z psychodelicznych imprez po?owy lat 60. W zdj?ciach tych bra? udzia? tak?e sam Sandor LaVey, twórca Ko?cio?a Szatana i organizator okultystycznych, orgiastycznych, na?adowanych LSD imprez. Powsta?e z ich udzia?em zdj?cia jednak zagin??y (Anger utrzymuje i? ukrad? je sam Bobby), natomiast sam Beausoleil przy??czy? si? do bandy niejakiego Charlesa Mansona i odsiaduje do dzi? do?ywotni wyrok za morderstwo.

Ten nag?y koniec idyllicznego lata mi?o?ci sprowadzi? Angera ponownie do Europy. Londyn roku 1968 wydawa? si? miejscem stworzonym do ?ycia, a gwiazdy ówczesnego rocka garn??y si? do owianego mitem Angera. W 1969 roku Anger zmontowa? ocala?e fragmenty Lucifer Rising, które wzbogacone psychodeliczn? ?cie?k? d?wi?kow? Micka Jaggera ujrza?y ?wiat?o dzienne jako Invocation of My Demon Brother.

Koniec lat 60., era marihuany i przede wszystkim LSD sta?y si? idealnym t?em dla poczyna? Angera, jego dawne filmy zyskiwa?y status kultowych. Tote? nie dziwi fakt i? londy?ska bohema ch?tnie przyj??a propozycj? udzia?u w rozpocz?tych na nowo zdj?ciach do Lucifer Rising. W zrealizowanych w kilku miejscach (Anglia, Niemcy, Egipt) zdj?ciach udzia? wzi?li m.in. Marianna Faithfull, Donald Cammel (re?yser filmu Performance) i uznany brytyjski aktor, Sir Francis Rose. W pó?niejszych latach w projekt zaanga?owany zosta? tak?e Jimmy Page, gitarzysta b?d?cego u szczytu Led Zeppelin oraz wyznawca magii Crowley'a i kolekcjoner pami?tek po nim. Anger mieszka? u Page'a przez jaki? czas korzystaj?c przy monta?u z jego studia, niestety po pewnym czasie Page sta? si? (wraz z Jaggerem zreszt?) kolejn? osob?, z któr? Anger si? pok?óci? i obrzuca? najgorszymi wyzwiskami. Zrealizowana przez Page'a ?cie?ka d?wi?kowa nie zosta?a wi?c przez Angera wykorzystana. By? rok 1976.

W tym samym roku Anger skontaktowa? si? ze swoim pierwszym "Lucyferem", Bobbym Beausoleil, odbywaj?cym kar? do?ywotniego wi?zienia i poprosi? go o zrealizowanie ?cie?ki d?wi?kowej do wci?? nieuko?czonego filmu. Beausoleil nagra? pi?kn? suit?, która znalaz?a si? w zaprezentowanej w roku 1980 40-minutowej wersji Lucifer Rising.

LATA 80. i 90.

Kenneth Anger, lata 80.

W latach 80. Anger powróci? na Zachodnie Wybrze?e, gdzie mieszka do dzi?. W roku 1984 opublikowa? (jak sam przyznaje - dla pieni?dzy) drug? cz??? Hollywood Babylon i próbowa? bezskutecznie uko?czy? kilka filmowych projektów. Dzi? jest jednym z najbardziej uznanych postaci ameryka?skiej awangardy filmowej. Jego zaledwie 9 dost?pnych filmów (z czego zaledwie 3 uko?czone!) stanowi? niezwyk?y przyk?ad twórczej konsekwencji i bezkompromisowej postawy artystycznej, natomiast mnogo?? ich wersji (Anger przemontowywa? ka?dy film wielokrotnie, dodaj?c i usuwaj?c sceny, zmieniaj?c ?cie?ki d?wi?kowe) podkre?la nieustann? potrzeb? poszukiwania przez Angera idealnej formy dla swoich nielicznych arcydzie?.

DODATEK. ?RÓD?A.

Kenneth Anger jest cz?owiekiem obsesyjnie dbaj?cym o swoj? prywatno??, a przy tym ma s?abo?? do wymy?lania historii i mitów, tote? jakakolwiek klasyfikacja jego osoby jest bardzo utrudniona. Polecam lektur? nielicznych wywiadów oraz nieautoryzowan? biografi? Billa Landisa (Anger obrzuci? go oczywi?cie kl?tw?), która przedstawia raczej fakty ? ?ycia i otoczenia artysty ni? próbuje wnikn?? w jego psychik?. W trkacie realizacji znajduje si? dokument In the Eye of Kenneth Anger, którego fragmenty mo?na znale?? w Internecie - patrz powy?sze linki.

 
 
 1. Landis Bill, The Unauthorized Biography of Kenneth Anger, Harper-Perennial, Nowy Jork, 1996
 2. O'Pray Michael, History of the Avant-Garde: Kenneth Anger, BFI Video, Londyn, 2000
 3. Schneemann Carolee, Kenneth Anger's Scorpio Rising, w: Sitney P. Adams (red.), Film Culture an Anthology, Secker & Warburg, Londyn, 1970
 4. Posner Bruce, Kenneth Anger: The Magus of Cinema, www.afionline.org
 5. Haller Robert A., Kenneth Anger Monography, Film in the Cities, ..., 02/1980
 6. Rayns Tony, Elusive Lucifer, Monthly Film Bulletin, ..., 09/1982
 7. (nieznany), Kenneth Anger and Jimmy Page, victorian.fortunecity.com
 8. Stevenson Jack, Kenneth Anger : Films of the Spirit World, hjem.get2net.dk/jack_stevenson/
 9. Anger Kenneth, Autobiodata, Film-Makers Cinematheque, New York, 1966
 10. Morrison Chris, Invocation of My Demon Brother - Critical Essay, vax.wcsu.edu~mccarney
 11. Smith Claiborne K.H., Wywiad: Kustom Film Kommando, The Austin Chronicle, Austin, 17.11.1997
 12. Russo Carl, Spotting UFOs with a Manson Killer!, An Interview with Kenneth Anger, www.ratso.net
 13. Lampert Andrew, Words with Anger, Nowy Jork, The Third Degree, 08/1998
 14. Anger Kenneth, Icons, from a conversation with Jean Stein, ..., ..., 03/1996
 15. Anger Kenneth, Modesty and the Art of Film, Cahiers du Cinéma, Paris, 09/1951
 16. Hunter Jack (red.), Moonchild. The Films of Kenneth Anger, Creation Books, Nowy Jork, 2002
 
 
 1. Film In the Eye of Kenneth Anger
 2. Kenneth Anger - Magus Filmmaker
 
 Ferdinand The Bull (film niedst?pny), 1937, reżyseria
Who Has Been Rocking My Dream Boat? (film niedst?pny), 1941, reżyseria
Tinsel Tree (film niedst?pny), 1942, reżyseria
Prisoner of Mars (film niedst?pny), 1942, reżyseria
The Nest (film niedst?pny), 1943, reżyseria
Escape Episode (film niedst?pny), 1944, reżyseria
Drastic Demise (film niedst?pny), 1945, reżyseria
Escape Episode (re-edited sound version) (film niedst?pny), 1946, reżyseria
Fireworks, 1947, reżyseria
Puce Moment, 1949, reżyseria
The Love That Whirls (film zniszczony przez laboratorium), 1949, reżyseria
Rabbit's Moon, 1950, reżyseria
Les Chants de Maldoror (jedynie zdj?cia próbne), 1952, reżyseria
Eaux d'Artifice, 1953, reżyseria
Inauguration of the Pleasure Dome, 1954, reżyseria
Thelema Abbey (film niedst?pny), 1955, reżyseria
Story of O (film niedst?pny), 1961, reżyseria
Scorpio Rising, 1963, reżyseria
Kustom Kar Kommandos, 1964, reżyseria
Invocation of My Demon Brother, 1969, reżyseria
Lucifer Rising, 1980, reżyseria 

Kenneth Anger


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 36
David Wojnarowicz
Jean Genet
Derek Jarman
Matthias Müller
Fireworks
Inauguration of the Pleasure Dome
Puce Moment