Niedziela, 25 sierpnia 2019 
 Ballet Mécanique
reż. Fernand Léger
 
rok produkcji: 1924
kraj produkcji: FRA
czas trwania: 18 min.
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 35mm
 
 re?yseria i scenariusz: Fernand Léger, Dudley Murphy
wspó?praca: Man Ray, Ezra Pound, Charles Delacommune
wyst?puje: Alice (Kiki de Montparnasse) Prin

 
 Kadr (czo?ówka) z filmu <i>Ballet Mecanique</i> Kadr z filmu <i>Ballet Mecanique</i> Kadr z filmu <i>Ballet Mecanique</i> Kadry z filmu <i>Ballet Mecanique</i> - m.in. Charlote Cubiste Fernand Leger <i>Dyski</i> 1918
 
 

REALIZACJA


Léger, uznany w czasie realizacji tego filmu malarz kubistyczny, interesowa? si? filmem ju? od kilku lat. Nale?a? do "Ricciotto Canudo's Club des Amis du septieme art" ("Klub przyjació? siódmej sztuki"), w którym ogl?da? i dyskutowa? o wspó?czesnym kinie. Wspó?pracowa? przy narracyjnym La Roue Abela Gance w 1922 roku, filmie który zafascynowa? go szybkim monta?em oraz scenami z maszynami - te uwa?a? za pierwsze plastyczne elementy, które pojawi?y si? w kinie. Wykona? tak?e scenografi? do "fabrycznych" scen filmu Marcela L'Herbier'a L'Inhumaine.

Sam artysta nie mia? jednak poj?cia o technicznych aspektach realizacji filmu. Tu pomocny okaza? si? ameryka?ski filmowiec mieszkaj?cy wówczas w Pary?u - Dudley Murphy. Jego do?wiadczenie z filmowaniem i monta?em by?o decyduj?ce dla powstania filmu, którego pomys? zreszt? mia? zrodzi? si? w g?owach Man Raya i Murphy'ego w?a?nie. Man Ray zrealizowa? jedynie kilka scen we wczesnej fazie produkcji filmu, w kilku z nich wyst?pi?a jego ówczesna ?ona, Kiki.

Kolejnymi wspó?pracownikami Légera byli Ezra Pound i jego przyjaciel, m?ody kompozytor George Antheil, który mia? zrealizowa? ?cie?k? d?wi?kow? do filmu. Utwór Ballet Mécanique zosta? uko?czony niestety ju? po premierze filmu i mimo entuzjazmu jakim darzy? go Léger nie zosta? do niego w??czony. Odrestaurowana, wyd?u?ona kopia filmu z muzyk? Antheil'a mia?a swoj? premier? dopiero w roku 2001. Kolejn? wa?n? postaci?, która przyczyni?a si? do sukcesu filmu by? Charles Delacommune, przyjaciel Murphy'ego, który prowadzi? firm? zajmuj?c? si? synchronizacj? filmów - jego awangardowe odkrycia pomog?y w realizacji obrazu.

FILM


Sam film jest jak napisa? Standish Lawder "klasycznym przyk?adem przekszta?cenia konkretnej estetyki malarskiej w film przez uznanego, nowoczesnego artyst?". W filmie pojawiaj? si? wszystkie elementy znane z malarstwa Légera - abstrakcyjnie elementy geometryczne, maszyny, kubistyczne formy.

Pocz?tkowe i ko?cowe sceny filmu zawieraj? fragmenty nieuko?czonego filmu Légera Charlot Cubiste, maj?cego opowiada? paryskie przygody marionetki - Charlota. Dalsze sekwencje zawieraj? zdj?cia rytmicznie pracuj?cych maszyn w du?ych zbli?eniach, zap?tlon? scen? wchodzenia po schodach, superimpozycyjne kola?e kobiecej twarzy etc. Same przedstawione w filmie elementy nie maj? jednak wi?kszego znaczenia, istotne s? ich abstrakcyjne detale, ich ruch, rytm, zmiany obrazów, monta?. Je?eli obraz zamykaj?cej i otwieraj?cej oczy Kiki jest u?yty u Man Raya w Emak Bakia jako element surrealistyczny, tutaj s?u?y jedynie podkre?leniu rytmu.

Jak pisa? Léger:

U podstaw realizacji tego filmu le?a?y dwa zainteresowania:
Wariacje szybko?ci projekcji,
Rytm tych szybko?ci.
Brak scenariusza - reakcje rytmicznych obrazów to wszystko.


Widoczna w pracach malarskich Légera z tego okresu fascynacja maszyn?, jej abstrakcyjnymi detalami jest w filmie niezwykle widoczna. Ten fetyszyzm posuwa si? to zestawienia pracuj?cych maszyn z cz??ciami kobiecego cia?a, sugeruj?c fascynacj? na granicy po??dania. Artyst? interesowa? tak?e odbiór filmu przez publiczno??, jej reakcja na gr? czasem, zap?tlenia - w czasie realizacji filmu Léger bada? nawet reakcje widzów by uzyska? najlepszy efekt.

Film stanowi? wa?ny element twórczo?ci dla samego artysty - wraz z Henri Langlois pod koniec ?ycia próbowa? zrealizowa? jego remake jako Ballet des couleurs. Powsta?e fragmenty filmu nigdy jednak nie by?y publicznie pokazywane.

 
 
  1. Kuenzli Rudolf E., Introduction., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
  2. Freeman Judi, Briding purism and surrealism: The origins and production of Fernand Léger's Ballet Mecanique., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 
 
  1. The Ballet Mecanique Page
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+5): 

Fernand Léger


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 26