Czwartek, 22 sierpnia 2019 
 M is for Man, Music and Mozart
reż. Peter Greenaway
 
rok produkcji: 1991
kraj produkcji: ANG
czas trwania: 30 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, Video
publikacja video/dvd: bfi
 
 scenariusz i re?yseria: Peter Greenaway
zdj?cia: Sacha Vierny
muzyka: Louis Andriessen
?piew: Astrid Seriese
choreografia i taniec Ben Craft

 
 Zdj?cie z filmu <i>M is for...</i> P. Greenawaya  
 Rok 1991 przypad? w 200. rocznic? ?mierci jednego z najwi?kszych muzyków w historii ludzko?ci, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Z tej okazji Annette Moreau postanowi?a zrealizowa? niezwyk?y projekt. Zebra?a sze?? par wspó?czesnych kompozytorów oraz re?yserów z poleceniem stworzenia ich w?asnej filmowej impresji na temat Mozarta i jego twórczo?ci. Jedn? z cz??ci powsta?ej serii Not Mozart zrealizowa? Peter Greenaway wraz z kompozytorem Louis Andriessenem.

Film rozpoczyna si? typow? dla Greenawaya wyliczank? liter alfabetu (oraz wyrazów na nie si? rozpoczynaj?cych), która zatrzymuje si? na literze M, centralnym punkcie alfabetu. Kolejne wyrazy zaczynaj?ce si? na M ilustrowane s? obrazem, centralnymi jednak punktami filmu pozostaj? trzy wyrazy: Man (cz?owiek), Music (muzyka) i Mozart. G?ówn? postaci? filmu jest nagi tancerz (Ben Craft), który opowiada histori? powstania cz?owieka (Man), który otrzymuje mo?liwo?ci ruchu (Movement), co powoduje konieczno?? stworzenia muzyki (Music) oraz jej genialnego twórcy - Mozarta.

Film stworzony przy zastosowaniu zaawansowanej techniki video, znanej z wcze?niejszego filmu Greenawaya A TV Dante: The Inferno Cantos I-VIII. Sk?ada si? z dziesi?tek nak?adanych na siebie ruchomych i statycznych obrazów, zawieraj?cych bogat? scenografi?, dziesi?tki statystów, wyrazy i zdania. Obrazy nawi?zuj? do XVII-wiecznych przedstawie? Teatru Anatomii - przedstawiaj? nagie cia?a, sceny sekcji zw?ok. Towarzysz?ca filmowi muzyka ??czy twóczo?? Mozarta ze wspó?czesn? muzyk? popularn?. Co ciekawe cztery z pi?ciu pie?ni napisa? sam Greenaway, s? to: The Alphabet Song, The Vesalius Song (o anatomi?cie A.Vesalius, wspominanym w kilku wcze?niejszych filmach Greenawaya), The Schulz Song (naw. do pisarza Bruno Schulza) oraz The Eisenstein Song (nawi?zuj?cy do s?ynnego re?ysera).
 
 #KOMENTAR
Cartaphiliu
Panowie! Podstawy! Bruno SCHULZ a nie SCHULTZ
#KOMENTAR
koke
Gdzie to teraz można dostać?... :

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+5): 
3CINEMA | Filmy | M is for Man, Music and Mozart, reż. Peter Greenaway