Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Studia
reż. Oskar Fischinger
 
rok produkcji: 1932
kraj produkcji: GER
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 35mm
publikacja video/dvd: revoir
 
 W 1927 roku Fischinger decyduje si? przenie?? do Berlina, gdzie pracowa? przy efektach specjalnych i makietach do Kobiety na ksi??ycu Fritza Langa, tworzy anty-nazistowskie reklamówki dla partii socjalistycznej. Gdy przypadkowe z?amanie r?ki przyku?o Fischingera na kilka tygodni do szpitalnego ?ó?ka, znudzony artysta zacz?? tworzy? abstrakcyjne szkice w?glem i wpad? na pomys? realizacji filmów na ich podstawie.

Po wyj?ciu ze szpitala za po?yczone od ojca swojej przysz?ej ?ony - Elfriede - pieni?dze, Fischinger zdecydowa? si? otworzy? w?asne studio filmowe. Zatrudni? w nim obok swojego brata Hansa i przysz?ej ?ony jeszcze trzy kobiety - przypomnijmy, stworzenie trzyminutowego filmu wymaga?o r?cznego narysowania oko?o 5000 kadrów. Wszyscy mozolnie pracowali nad realizacj? ambitnego planu stworzenia serii Studiów (Studie 1-12, 1929-33), filmów badaj?cych mo?liwo?ci wizualizacji muzyki (g?ównie jazzu i klasyki), który to temat sta? si? rozpoznawalnym znakiem ca?ej twórczo?ci artysty. Filmy sk?ada?y si? z animowanych abstrakcyjnych form, które napr??a?y si? niczym d?wi?ki, kr??y?y po ekranie przywo?uj?c ruch d?oni dyrygenta, zmienia?y si? w zale?no?ci od nat??enia muzyki i rodzaju rozbrzmiewaj?cego instrumentu. Du?y wp?yw na form? Studiów mia?y buddyjskie przekonania Fischingera. Artysta od pocz?tku lat 20. praktykowa? jog?, zafascynowany by? filozofi? wschodu i mistyk?. Jak mówi?:

Ka?dy kszta?t, forma istniej?ca w tym ?wiecie ma swoj? dusz?, któr? mo?emy uwolni? wprawiaj?c j? w wibracj?, ruch.

Realizowane regularnie, co miesi?c, kilkuminutowe czarno-bia?e Studia, odtwarzane by?y w kinach przed filmami fabularnymi z towarzyszeniem muzyki z fonografu i zako?czone reklam? "s?yszeli?cie pa?stwo p?yt? nr X firmy Y, zapraszamy do nabycia" - tak oto powstawa?y pierwsze komercyjne teledyski. Cykl Studiów przyniós? Fischingerowi du?? popularno?? na ca?ym ?wiecie, musia? zosta? jednak przerwany po uko?czeniu XII cz??ci z uwagi na doj?cie do w?adzy Nazistów, którzy uznali sztuk? abstrakcyjn? za "zdegenerowan?" i jej uprawiania zakazali.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+5): 

Oskar Fischinger

Len Lye
Harry Smith
Swinging the Lambeth Walk
Colour Box, The
Number 5 (Color abstraction. Homage to Oskar Fischinger)
Film Number 10 (Mirror Animations)
Film Number 7 (Color Study)
animacja bezpo?rednia


3CINEMA | Filmy | Studia, reż. Oskar Fischinger