Środa, 16 października 2019 
 Que Viva Mexico!
reż. Siergiej Eisenstein
 
rok produkcji: 1978
kraj produkcji: ROS
czas trwania: 84 min.
taśma: czarno-biała, z dźwiękiem, 35mm
publikacja video/dvd: kino
 
 re?yseria: Siergiej Eisenstein
zdj?cia: Eduard Tissé
monta?: Siergiej Eisenstein, Grigorij Aleksandrow, Nikita Or?ow

 
 Kadr z filmu <i>Que Viva Mexico</i> Eisensteina Zdj?cie z filmu <i>Que Viva Mexico</i> Eisensteina  
 W 1930 roku Eisenstein przebywa? w niego?cinnym dla ambitnego artysty Hollywood. Dzi?ki wsparciu finansowemu Uptona Sinclaira, znanego krytyka ameryka?skiego spo?ecze?stwa a zarazem sympatyka porewolucyjnej Rosji, Eisenstein zebra? fundusze na realizacj? polityczno-kulturalnego dokumentu o ?yciu we wspó?czensnym Meksyku.

Film sk?ada si? z kilkunastu nowel, opowiadaj?cych o ?yciu Meksyku i m?odych Meksykanach - o obrz?dach, tradycji, rytua?ach, oraz w rozpoczynaj?cej i ko?cz?cej cz??ci - o ?mierci. Obraz ma paradokumentalny charakter, wi?kszo?? scen jest wyra?nie inscenizowana dla potrzeb kamery. Jedna z nowel natomiast jest ca?kowicie fabularna - opowiadaj?c krótk?, niemal westernow? histori? o ucisku ludu przez panuj?cych posiadaczy ziemskich.

Ten quasi-dokumentalny film ujrza? ?wiat?o dzinne dopiero po 47 latach od uko?czenia zdj??. Eisenstein zmuszony by? powróci? do Rosji przed mo?liwo?ci? obejrzenia nakr?conego materia?u, który zosta? w Stanach Zjednoczonych. Dopiero dzi?ki staraniom Grigorija Aleksandrowa, zdeponowane w mowojorskim Museum of Modern Art szpule, znalaz?y si? w na opocz?tku lat 70. w Rosji. Tam materia? zmontowano wg zachowanych wskazówek Eisensteina i udost?pniono publiczno?ci. Jakkolwiek ta wspó?czesna ingerencja (szczególnie w postaci dodanej ?cie?ki d?wi?kowej) mo?e budzi? w?tpliwo?ci, pi?kne zdj?cia Eisensteina pozostaj? nietkni?te.

Niezwyk?e potraktowanie przez Eisensteina stepowych plenetów Meksyku przynios?o estetyk?, z której korzystali pó?niej w swoich klasycznych westernach m.in. Sergio Leone czy Alessandro Jodorovsky. Ostatnia nowela, opowiadaj?ca o meksyka?skim "Halloween" przynosi zaskakuj?ce obrazy meksyka?skich dzieci jedz?cych lody w kszta?cie czaszek oraz symboliczn? scen? zdejmowania masek - pod którymi bogaci w?a?ciciele ziemscy chowaj? drug?, tym razem prawdziw?, pozbawion? skóry czaszk?.

Odwa?ne potraktowanie formy oraz wzbogacenie dokumentu scenami inscenizowanymi stawia Que Viva Mexico w pierwszym rz?dzie eksperymentalnych filmów dokumentalnych.

 
 
  1. Eisenstein's Mexican Dream
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+2): 

Siergiej Eisenstein

3CINEMA | Filmy | Que Viva Mexico!, reż. Siergiej Eisenstein