Poniedziałek, 14 .10 . 2019 
 Fuji
reż. Robert Breer
 
rok produkcji: 1974
kraj produkcji: USA
czas trwania: 10 min.
taśma: kolorowa, z dźwiękiem, 16mm
publikacja video/dvd: revoir
 
 Kadr(y) z filmu `Fuji`, reż. Robert Breer  
 Fuji to jeden z d?u?szych filmów Breera, który powsta? podczas pobytu artysty w Japonii i ujawnia jego zainteresowania wschodni? estetyk? oraz filozofi?.

Film jest rotoskopow? animacj? przedstawiaj?c? podró? Breera poci?giem z widokiem na stoj?c? w oddali gór? Fuji. Szkicowo zarysowane s? postaci samego artysty, kontrolera, wspó?pasa?erów, daj?c mgliste, senne wspomnienie podró?y. Centralnym punktem filmu jest sama góra Fuji widziana z poci?gu wraz z przemieszczaj?cym si? u jej stóp krajobrazem. Góra przedstawiana jest raz szczegó?owo, innym razem za pomoc? zaledwie dwóch linii. Jej kolorowana aerografem p?aszczyzna przybiera ró?ne barwy w zale?no?ci od post?pu filmu. Centralnym motywem filmu staje si? jednak stabilno??, niezmienno?? góry, która mimo up?ywu czasu i przebytej drogi, dziesi?tek mijanych domów i ulic pozostaje majestatycznie i spokojnie w tym samym miejscu.

Amos Vogel tak pisa? o filmie:

Poetyckie, liryczne i rytmiczne dzie?o, w którym fragmenty krajobrazu, pasa?erowie poci?gu i jego obs?uga ??cz? si? w magicznym, kolorowym ?nie o podró?y. Jedna z najwa?niejszych prac mistrza, który jak Conner, Brakhage czy Broughton, ??czy kilka awangardowych technik w swoich przekraczaj?cych je eksperymentach.
 
 

Brak komentarzy. Twój może być pierwszy!


treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 4+2): 

Robert Breer

3CINEMA | Filmy | Fuji, reż. Robert Breer