Środa, 16 października 2019 
 Anemic Cinema
reż. Marcel Duchamp
 
rok produkcji: 1926
kraj produkcji: FRA
czas trwania: 7 min.
taśma: czarno-biała, bez dźwięku, 16mm
 
 Wspó?praca: Man Ray, Marc Allegret
 
 Kadry z filmu <i>Anemic Cinema</i> Rotoreliefy Marcela Duchampa (1) Rotoreliefy Marcela Duchampa (2) Marcel Duchamp przy pracy nad filmem <i>Dreams that money can buy</i>
 
 Od strony wizualnej ten czarno-bia?y film jest wynikiem zainteresowania Duchampa obiektami, które nazywa? retoreliefami. Rotoreliefy to okr?g?e dyski zawieraj?ce narysowane ró?nego rodzaju spirale, które przy równomiernym obracaniu wokó? osi wywo?uj? optyczne efekty trójwymiarowo?ci, niesko?czono?ci.

Oto instrukcja obs?ugi jak? Duchamp do??cza? do swoich prac:

Dysk powinien porusza? si? z pr?dko?ci? oko?o 33 1/3 obrotów na minut?, co wywo?a wra?enie g??bi. Iluzja optyczna b?dzie wi?ksza gdy b?dziemy patrze? jednym okiem a nie dwoma! M.D.

Film jest zapisem efektów wywo?ywanych przez 10 takich dysków w po??czeniu z 9 dyskami zawieraj?cymi napisane po francusku anagramy, które by?y kolejn? pasj? Duchampa (anagramem jest te? oczywi?cie tytu? filmu). Wyrazy rozmieszczone s? zgodnie z ich graficznym "wygl?dem" - wizualnie podobne wyrazy umieszczone s? po przeciwnych stronach dysku.

Oto kilka ze zda?:
l'Aspirant habite javel et moi j'avais l'habite en spirale
Esquivons les ecchymoses des esquimeaux aux mots esquis
Avez-vous déja mis la moële de l'épée dans le poele de l'aimée?
Inceste ou passion de famille a coups trop tirés

W Anemic Cinema Duchamp destabilizuje tradycyjn? pozycj? widza, ka??c mu fizycznie porusza? si? by przeczyta? wiruj?ce napisy, co wi?cej to nie ekran a sam wiruj?cy dysk staje si? centrum obserwacji - ekran nie istnieje, powstaje czwarty wymiar, przestrze? mi?dzy widzem a dyskiem. Duchamp przekracza standardowy, perspektywiczny, iluzjonistyczny wymiar przedstawienia ?wiata. Artysta by? oczywi?cie przeciwnikiem estetyzacji sztuki, szuka? w niej przekazu filozoficznego, religijnego czy etycznego. Optyczne efekty s? wi?c burzone pojawieniem si? fizycznie dwuwymiarowych anagramów, które sugeruj? trzeci wymiar znaczenia s?ów. Sam film staje si? anagramowym obiektem o niejednoznacznym wyrazie, oscyluj?cym mi?dzy efektem wizualnym a znaczeniem.

Istotne s? równie? erotyczne konotacje filmu. Powoli, rytmicznie poruszaj?ce si? dyski, seria opozycji o znaczeniu p?ciowym: dysk ze spiral? / dysk z tarcz? strzelnicz?, elementy oznaczone / znacz?ce, wreszcie tre?? samych napisów i podpisanie filmu jako RRose Selavy, który oznacza? ?e?sk? posta? Duchampa. Anemic Cinema nie przynosi ?adnej odpowiedzi, przes?ania, jest jedynie nieko?cz?cym si? rytmem, wiecznym przenikaniem si? p?ci, przedmiotów i ich znacze?.

...

Po dwudziestu latach Duchamp jeszcze raz sfilmowa? swoje rotoreliefy (tym razem w kolorze) tworz?c swój epizod do pe?nometra?owego filmu Dreams That Money Can Buy (A film in seven segments).

 
 
  1. Judovitz Dalia, Anemic Vision in Duchamp Cinema as Readymade., w: Kuenzli Rudolf E. (red.), Dada and Surrealist Film, The MIT Press, Cambridge, London, 1996
 
 #KOMENTAR
dnaor
kurczę, muszę jeszcze raz obejrzeć, tymrazem jednym okiem ;
strasznie podoba mi się pomysł i sposób w jaki udało się osiągnąć owy 4 wymiar pomiędzy filmem a widzem. naprawdę starałem się odczytać te napisy (choć moja francuszczyzna jest raczej żadna;))
#KOMENTAR
spoo
no widziałem tylko fragment niestety, eh
#KOMENTAR
Leszek Zygmunt (carbonarism@wp.pl
ciekawy pomysł, niestety nie znam francuskiego i będe musiał poszukać tłumaczenia napisówm na dysk na angielski albo polski. Chocia oglądając film skojarzeń erotycznych nie miałem
#KOMENTAR
monika.soltowska@gmail.co
Ja znam tłumaczenie jednej z fraz : \"Nous esquivons les ecchymoses des Esqumaux aux mots exquis\"= \"Usuwamy sińce Eskimosów o wytwornej wymowie\" ( źródło :Alicja Helman, rozdział o awangardzie w \"Historii Kina \" pod redakcją T. Lubelskiego

treść komentarza:

podpis: (e-mail):
antyspam: (ile to/how much is 2+3): 

Marcel Duchamp


Fatal error: Cannot use string offset as an array in /home/huncwot2/domains/3cinema.kunstu.com/public_html/funkcje_right.php on line 26